Вещно право

Вещното право, регулира отношенията, правата и задълженията, които възникват по повод на вещи – движими и недвижими. Правата, които възникват по повод на вещи се наричат вещни права. Те възникват въз основа на Закона, където са изрично изброени, определено е тяхното съдържание и са посочени способите за тяхната защита. Носители на вещни права могат да бъдат всички физически или юридически лица, както и държавата и общините. Възможно е правото на собственост да се притежава едновременно от две или повече лица и следователно да е налице съсобственост

По повод на вещните права могат да възникнат спорове във връзка с тяхното придобиване, упражняване и отчуждаване.

За да бъдат Вашите правни интереси обезпечени и защитени по най-добрия начин, Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” Ви предлага добри адвокати по вещно право, които ще се погрижат за цялостното Ви правно обслужване, съдебно и извънсъдебно, включително правни консултации, защита и съдействие във връзка със сделки с недвижими имоти, включително процесуално представителство пред всички инстанции по вещноправни спорове заведени пред българския съд.

вещно право
сделки с недвижими имоти

Услугите, които предлага кантората включват:

 • Съдействие за снабдяване на всички необходимо документи за извършване на сделки с недвижими имоти, както и изготвяне на правни становища и консултации по вещноправни въпроси при придобиване или продажба на недвижим имот, съдействие при извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давностно владение;
 • Изготвяне на проекти  и окончателни нотариални актове за покупко-продажба, дарение, замяна на недвижими имоти и всички други необходими документи, съпътстващи сделката, включително представителство пред нотариус при окончателното изповядване на сделките, както и преглед на всички съпътстващи сделката документи;
 • Извършване на проучване и правен анализ на правото на собственост и статута на имота, както и извършване на справки за липсата или наличието на тежести върху имота, съдействие и представителство пред нотариус и Агенцията по вписванията;
 • Консултиране, преглед и изготвяне на предварителен договор и процесуално представителство пред съда по иск за обявяване на предварителния договор за окончателен. Това право имат и двете страни по предварителния договор;
 • Консултиране, съдействие, представителство и защита при учредяване на право на строеж, право на ползване, право на надстрояване и пристрояване и на сервитути съгласно Закона за собствеността и Закон за устройство на територията;
 • Съдействие и извънсъдебна правна помощ във връзка с отношенията между съсобствениците, които възникват по повод на общата вещ, като изготвяме договори за разпределяне ползването на съсобствен имот, решения на съсобствениците за управление на съсобствената вещ;
 • Осъществяване на процесуално представителство и защита по вещноправни спорове пред съда, включително по искове на съсобствениците за разпределяне ползването на съсобствен имоти по въпросите за управление на съсобствен имот и относно правото на събиране на плодовете и добивите от него;
 • Консултиране, съдействие и защита по въпроси относно ползването на съсобствената вещ, включително изготвяне нотариална покана или отговор на нотариална покана за заплащане на обезщетение за лишаване от ползите от съсобствен имот или от други съсобствени движими вещи, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците;
 • Консултиране, съдействие и правна защита по въпроси относно получаване на добивите и плодовете от съсобствената вещ, когато те се добиват и получават само от някои от съсобствениците, включително изготвяне нотариална покана или отговор на нотариална покана за заплащане на припадащата се на съсобственик част от плодовете и/или добивите от общата вещ, включително от наем или рента, които се получават само от някой от съсобствениците;
 • Консултиране, съдействие и процесуално представителство по искове за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот;
 • Консултации, процесуално представителство, правна защита и съдействие от адвокат по вещно право при извършване на доброволна делба или на съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти, включително и искове за сметки и др;
 • Защита на владелеца, на владението, защита на правото на собственост, както и на ограничени вещни права пред всички инстанции на съда /ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове/. Искове за собственост и предаване на владение, включително и по изпълнителни дела при спорове за право на собственост и други вещни права;
 • Консултиране, защита и процесуално представителство по въпроси и по дела във връзка с управление на Етажната собственост;
 • Водене на дела за обезщетение на вреди от нарушения на правото на ЕС. Консултиране, представителство и съдействие  във връзка с сезиране  ЕСПЧ, когато националният закон и практики нарушават или застрашават права по Конвенцията при прилагането на реституционните закони, свързани с реституцията на имоти, отнети или одържавени от граждани и организации.
европейски съд по правата на човека

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Други сфери на дейност