Съсобственост

Когато правото на собственост се притежава едновременно от две или повече лица, т.е. когато собствеността върху вещта е обща между две или повече лица, като всяко от тях притежава идеална част от общо притежаваното право на собственост е налице съсобственост.

По повод на общото право на собственост, възникват сложни отношения между съсобствениците във връзка с управлението и използването на общата вещ. Законът за собствеността предвижда, че ”Общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ”. Това е така, защото всеки от съсобствениците има правото да участва в ползите и задължението да участва в тежестите на общата вещ съразмерно с частта си, както и да ползва общата вещ без да пречи на другите да си служат с нея. В тази връзка Законът предвижда, че „Когато общата вещ се използва лично, само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване”.

Често интересите на съсобствениците влизат в конфликт и в тази връзка възникват спорове по отношение на ползването и управлението на общата вещ.

съсобсъвеност
съсобствен имот
 • За защита на Вашите законни права и интереси при разрешаването на спорове за разпределение на ползването и за управление на общата вещ, винаги когато се нуждаете от услугите на добри адвокати по вещно право във Варна, Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” Ви предоставя цялостно правно обслужване, което включва:
 • Консултиране, съдействие и представителство при преговори, както и изготвяне на документи, необходими при извънсъдебно разрешаване спорове за разпределение на ползването и управлението на съсобствен имот;
 • Изготвяне на нотариална покана за заплащане на обезщетение за лишаване от ползите от съсобствен имот или от други съсобствени движими вещи, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, както и процесуално представителство пред съда по иск за заплащане на обезщетение за лишаване на съсобственик от ползване на съсобствен имот;
 • Изготвяне на нотариална покана за заплащане на припадащата се на съсобственик част от плодовете и/или добивите от общата вещ, включително наем на съсобствен имот, когато само единият от съсобствениците е получавал плодовете и добивите, респективно е бил страна по договора за наем и само той получавал наема от съсобствения имот;
 • Консултиране, съдействие и изготвяне на искова молба, отговор на искова молба, както и процесуално представителство пред съда на ищеца или на ответника по:
  • Иск за решаване на въпроси във връзка с ползването и управлението на съсобствени вещи – чл. 32, ал. 2 от ЗС;
  • Иск за обезщетение на съсобственик, лишен от ползването на съсобствена вещ по реда на  чл. 31, ал. 2 от ЗС
  • Иск за заплащане на дялове от плодовете и/или добивите от общата вещ  – чл. 30, ал. 3 от ЗС
  • Иск или възражение за разноски и подобрения свързани с общата вещ.

Изкупуване на дял от съсобствен имот

Всеки от съсобствениите има право свободно да се разпорежда със своите идеални части от съсобствената вещ, но при продажба на дял от съсобствен недвижим имот, съсобственикът може да продаде своя част от имота на трето лице, само след като предложи дела на другия или другите съсобственици и само ако никой от тях не се съгласи, той може да продаде своя дял на трето лице. Това той установява с писмени доказателства, които представя пред нотариуса. Ако това условие на закона не е изпълнено, всеки от останалите съсобственици разполага с правото да изкупи от третото лице купувач продадената част от имота, при условията, при които е извършена продажбата. Упражняването на правото на изкупуване се упражнява по съдебен ред и е обвързано със срокове, които, ако бъдат пропуснати, то не може да бъде упражнено.

За да бъдат спазени изискванията на Закона и Вашите интереси да бъдат защитени, при продажба на идеални части от съсобствен имот, независимо дали сте продавачът, дали сте другият съсобственик или сте третото лице купувач, Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” Ви предоставя цялостно правно обслужване, което включва:

 • Консултиране, защита и съдействие, във връзка с продажбата на идеална част от съсобствен имот, преглед и изготвяне на декларация, за това че частта от имота, която се продава е предложена на другите съсобственици при същите условия, при които се продава на третото лице и че те са отказали да я купят;
 • Процесуално представителство и защита на ищеца или на ответника по иск за изкупуване  на дял, продаден в нарушения на чл. 33 от ЗС.
дял от съсобствен имот

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Други сфери на дейност