Защита правото на собственост. Искове

В Конституцията е прокламирано, че частна собственост е неприкосновена. Правото на собственост е признато и се защитава от държавата. Защитата може да е наказателноправна, по реда на която се преследват престъпления против собствеността, като кражба, грабеж, унищожаване или повреждане на чуждо имущество и др. Защитата на правото на собственост  може да се осъществява и по гражданско правен ред с облигационни искове като например: за непозволено увреждане, за връщане на заетата вещ на заемателя, за неоснователно обогатяване и др. или със специални вещноправни искове, които са уредени в Закона за собствеността и са на разположение на собственика и на носителите на ограничени вещни права, когато искат нарушението на съответното право да бъде прекратено.

Един от тези искове се нарича ревандикационен иск. Това е искът, с който разполага невладеещият собственик срещу владеещия несобоственик, тъй като той е насочен срещу всяко лице, което владее или държи вещта без основание и с него се иска връщане на вещта на нейния собственик. С този иск могат да се защитават също и ограничени вещни права, като правото на строеж и правото на ползване, когато владението на вещта е отнето и тези права не могат да бъдат упражнявани.

За успешното провеждане на този иск е необходимо собственикът да докаже правото си на собственост или че е носител на ограничено вещно право. Една от най-важните последици от предявяването на този иск е смущаване на владението и прекъсването на придобивната давност, която е текла до този момент.

Другият вещноправен иск се нарича негаторен иск. С него собственикът може да иска от съда защита срещу посегателства, които без да отнемат владението пречат на собственика да упражнява правото си на собственост в пълен обем и съобразно предназначението на вещта.

В закона за собствеността е уреден и още един вещноправен иск, а именно иск за определяне на граници. С него собственикът може да иска определяне на границите между своя и съседните имоти.

Във връзка със защитата правото Ви на собственост или на друго ограничено вещно право върху недвижим имот, когато то е нарушено и Ви е необходимо съдействие и проесуално представителство по делото Ви от добър адвокат по вещно право във Варна, независимо дали сте ищец или ответник по делото, Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” Ви предоставя следните правни услуги:

  • Консултиране, правна защита, съдействие и процесуално представителство пред всички инстанции на българския съд по искове за защита на правото на собственост /ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове/;
  • Водене на дела за обезщетение на вреди от нарушения на правото на ЕС. Консултиране, представителство  и съдействие  във връзка с сезиране  ЕСПЧ, когато националният закон и практики нарушават или застрашават права по Конвенцията при прилагането на реституционните закони, свързани с реституцията на имоти, отнети или одържавени от граждани и организации.
защита правото на собственост

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Сфери на дейност