Uncategorized

домашно насилие

Домашно насилие

Все по-често се сблъскваме със случаи на домашно насилие, при които жертвите не са били осведомени за правата си, не са знаели къде да потърсят помощ и защита, не са знаели как могат да защитят себе си, детето си или своите близки от насилника. Това провокира и Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” да даде отговор …

Домашно насилие Read More »

доброволна делба

Доброволна делба

Съсобственост между две или повече лица можа да възникне при настъпването на различни обстоятелства като наследяване, развод между съпрузи, когато имуществото което притежават е придобито по време на брака им, закупуване на имот от две или повече лица, възстановяване на собствеността върху наследствен имот и др. Съсобственост може да възникне както върху движими, така и …

Доброволна делба Read More »

припознаване на дете

Припознаване на дете

Много от нашите клиенти се интересуват какви са възможностите и процедурите за установяване на произход на дете и по-специално какво представлява и как може да бъде извършено припознаване, когато децата са родени от родители, които нямат сключен брак. В настоящата действителност повече от половината от децата се раждат извън  брака на своите родители.  Все по-често …

Припознаване на дете Read More »

брачен договор

Брачен договор

Често клиентите се обръщат към нас, с искане да изготвим техния Предбрачен договор. Използваният от законодателя правен термин е „Брачен договор”, предвид факта, че същият може да бъде сключен и по време на брака. Институтът на Брачния договор е уреден за първи път в действащия и към настоящия момент Семеен кодекс, приет през 2009г. Сключване Брачният …

Брачен договор Read More »

родителски права

Родителски права

Въпросът за родителските права възниква най-често при развод между съпрузите или при раздяла между родителите, които живеят без брак. Докато в процеса на развод, съдът е задължен да реши въпроса за родителските права, то често родителите живеещи без брак пропускат да уредят тези си отношения след раздялата си. Обикновено те решават да сторят това на …

Родителски права Read More »

Лишаване от родителски права

Отнемане на родителски права е един от проблемите, с който се сблъскват често нашите клиенти. Правният термин за отнемане на родителски права, с който борави законът е „лишаване от родителски права”.  Лишаването от родителски права представлява цялостно отнемане на родителските правомощия. Това е изключителна и крайна мярка, която се предприема за защита на децата в …

Лишаване от родителски права Read More »

развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Семейният кодекс предвижда две възможности съпрузите да прекратят юридическата връзка помежду им, а именно посредством развод по взаимно съгласие или развод по исков ред. Съгласно българското законодателство, развод може да бъде постановен единствено от съд, посредством  съдебно решение.  По-бързият, по-евтиният и по-безболезненият за страните начин да прекратят сключеният между тях брак е чрез инициирането на развод по взаимно съгласие. …

Развод по взаимно съгласие Read More »