Прехвърляне на фирма

Така нареченото прехвърляне на фирма по своята същност представлява прехвърляне (продажба) на дружествени дялове или прехвърляне (продажба) на търговско предприятие.

Прехвърляне на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност

Прехвърлянето на дялове може да се извърши  чрез наследяване, чрез дарение, спогодба или продажба. Най-често дружествени дялове се прехвърлят с продажба, както между съдружници, така и на трети лица. Съгласно Търговския закон прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, с писмен договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Предмет на прехвърлителната сделка могат да бъдат единствено дружествени дялове. Всеки съдружник или едноличен собственик на капитала може да реши да продаде всички или само част от притежаваните от него дружествени дялове. Съдружникът, който продава дяловете си се на нарича прехвърлител, лицето което  ги купува се нарича приобретател. В случаите, когато дружествените дялове се купуват от трето лице – приобретател, или когато се наследяват е необходимо приобретателят или наследникът да подаде молба за приемането му като съдружник в дружеството, както и да заяви, че приема условията на дружествения договор. Ако наследникът не бъде приет като съдружник, за него възниква само право на вземане към дружеството за равностойността на дела на наследодателя му. Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност (когато правната му форма е ООД) е органът, който взема решение за приемането на нов съдружник. Отказът на дружеството да приеме третото лице – кандидат съдружник, не може да бъде атакуван. В случаите, когато едноличен собственик на капитала продава всички или част от дружествените си дялове, решението се взема еднолично от него.

Изискуема от закона форма

Съгласно изискванията на закона, Договорът следва да бъде сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, т.е. той трябва да бъде подписан от страните пред нотариус. В края на 2016 г., бяха приети промени в Търговския закон (обнародвани в Държавен вестник, бр. 105 от 30 Декември 2016г.), с които бе въведено изискването Протоколът от Общото събрание, в който се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник също да бъде подписан пред нотариус, който да завери положените в документа подписи, както и неговото съдържание. Въведеното ново изискване може да бъде преодоляно чрез промяна на Дружествения договор. Съдружниците могат да решат, че в случаите на продажба на дружествени дялове, Протоколът от Общото събрание, с който се приема новият съдружник, ще бъде в писмена форма, без да се изисква извършването на нотариално удостоверяване. В случай, че новоприетият съдружник бъде избран и за управител на дружеството, е необходимо да бъде заверен пред нотариус и Образец от подписа му. Комплектът от изискуемите документи за прехвърлянето на дружествените дялове се внася в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, където  по партидата на дружеството се вписва промененто обстоятелство, а именно промяната на собствениците на дружествените дялове. Вписването има оповестително действие.

Такси на Търговския регистър

Съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, таксата за вписване на промяна на обстоятелство във връзка с прехвърляне на дружествени дялове е 30 лева (чл. 16а, ал. 3, т. 2 от Тарифата). Когато документите се подават по електронен път, таксата е двойно по-малка, а именно 15 лева (чл. 16а, ал. 4, т. 2 от Тарифата).

Прехвърляне на търговско предприятие

Дефиницията за търговско предприятие както и начинът, по който настъпва преминаването му от прехвърлителя (продавача) към приобретателя (купувача) е уредено в чл. 15 ал. 1 от ТЗ. По своята същност търговското предприятие представлява съвкупност от елементи, а именно права, задължения и фактически отношения. Прехвърляйки търговското предприятие Вие може да прехвърлите имуществени права, които притежава търговското дружество – продавач. Имуществените права са такива права, които имат парична оценка. Такива права могат да бъдат право на собственост върху движимо или недвижимо имущество, ограничени вещни права, като право на строеж, право на ползване, право на надстрояване и пристрояване и др., права върху интелектуална собственост (права върху патенти, регистрирани марки, изобретения и полезни модели, авторки права, права върху промишлен дизайн, ноу-хау), вземания към трети лица (доставчици, клиенти), възникнали въз основа на договори, запис на заповед, съдебни дела и др., обезпечителни права (ипотечни и заложни права, права по поръчителства и гаранции и др.), права по трудови договори и др. Освен права, с прехвърлянето на предприятието, дружеството приобретател поема и всички задължения, т.е. то встъпва в дълга на дружеството продавач. Най-често това са облигационни задължения, възникнали в следствие извършваната от дружеството търговската дейност. Задълженията могат да бъдат както от частен, така и от публичен характер. Третата група елементи включват фактическите отношения, произтичащи от търговската дейност на дружеството прехвърлител. Фактическите отношения включват създадената клиентела, отношенията с доставчиците, уменията на наетите работници и управленски кадри, изградена мрежа за пласиране на продукцията, изградена репутация и др.

Форма на договора

Прехвърлянето на предприятието може да бъде извършено с възмездна или безвъзмездна сделка. Най-разпространеният случай е прехвърлителната сделка да бъде сключена под формата на Договор за покупко-продажба, но няма пречка търговското предприятие да бъде прехвърлено чрез дарение, замяна, като апортна вноска и др. Законът не въвежда изрична забрана да бъде прехвърлено и част от предприятието на едно търговско дружество. За да е налице продажба на предприятие или част от такова, не може да бъде прехвърлян отделен актив, а предмет на отчуждаването следва да е съвкупност, съдържаща характеристиките на предприятие.

Законът изисква сделката да бъде извършена писмено с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно (заверката не може да бъде извършена от кмет или друг орган на местната администрация). Прехвърлянето на предприятие се оповестява чрез вписване на сделката в Търговския регистър, едновременно по делото на прехвърлителя и на приобретателя. Вписването има единствено оповестително действие.  При капиталовите дружества, каквото е дружеството с ограничена отговорност, е необходимо Общото събрание на съдружниците, с мнозинство ¾ от целия капитал, да приеме Решение за прехвърляне на предприятието на дружеството. Когато дружеството с ограничена отговорност е еднолично, решението се взема от едноличния собственик. Не е необходимо изрично приемане на решение, когато едноличния собственик на капитала и управителя са едно и също физическо лице. Законът не изисква изрично изброяване на елементите на предприятието, но в случаите, когато се прехвърля движима или недвижима вещ е добре, тя да бъде индивидуализирана в договора.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Съгласно разпоредбите на чл. 77, ал. 1 и 2 от ДОПК, прехвърлителят е необходимо да уведоми ТД на НАП по седалището на дружество, че възнамерява да прехвърли предприятието на дружеството. ТД на НАП издава Удостоверение за уведомяването в 60 дневен срок, считано от датата на депозиране на уведомлението. Практиката на данъчните органи е такава, че в случаите, когато прехвърлителят има непогасени публични задължения, Удостоверението се издава едва след погасяване на всички задължения. Удостоверението се представя в Търговски регистър, едновременно с всички документи удостоверяващи продажбата на предприятието. Липсата на Удостоверение от НАП би довела до отказ от вписване на сделката по партидата на двете дружества.

В случаите, когато се прехвърля предприятие на Едноличен търговец, едноличния търговец трябва да реши дали желае да бъде заличен след прехвърляне на предприятието, или той ще продължи да съществува. Когато се вземе решение Едноличния търговец да бъде заличен, в Уведомление по чл. 77, ал. 1 и 2 от ДОПК трябва да бъде посочен и този факт. НАП издава отделно Удостоверение за уведомяването. В този случай, едновременно с депозиране на документите за продажбата на предприятито на ЕТ се извършва и неговото заличаване в Търговския регистър.

Вписване в други регистри

Освен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Договорът за прехвърляне на търговско предприятие подлежи на вписване и в други регистри, в зависимост от това какви права са включени в предприятието.

  • Когато със сделката се прехвърля недвижим имот, вещни права върху такъв имот, ипотека, договорът се вписва и в Имотен регистър към Агенцията по вписванията.
  • Когато със сделката се прехвърля особен залог, договорът се вписва в Централния регистър за особените залози.
  • Когато със сделката се прехвърля МПС, промяната на собственика се в писва в КАТ (по точно в ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция”

Отговорност към Кредиторите

В чл. 15 и в чл. 16а от ТЗ е уреден въпросът за отговорността на прехвърлителя и приобретателя пред кредиторите и тяхната специална защита. Според закона, прехвърлителят, ако няма друго споразумение с кредиторите, отговаря за задълженията на дружеството солидарно с приобретателя до размера на получените права. Солидарността служи за обезпечение на кредиторите. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към прехвърлителя на предприятието. Например, може да бъде ангажирана отговорността на прехвърлителя на търговско предприятие за задължение по кредит, чиято предсрочна изискуемост е настъпила след прехвърляне на търговското предприятие по вина на приобретателя на предприятието. Всеки един кредитор има право да иска от всеки от съдлъжниците изпълнение на цялото вземане, но приобретателят ще отговаря само до размера на това, което е получил, т.е. неговата отговорност е ограничена по обем. Без значение е и дали приобретателят е знаел за вземането, или не. Прехвърлителят отговаря неограничено. Солидарността обхваща задълженията възникнали до момента на прехвърляне на предприятието. Единствено в случаите, когато кредиторите дадат изричното си съгласие, приобретателят може да замести прехвърлителя в дълга.

Законът задължава правоприемника да управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок от 6 месеца от вписването на прехвърлянето, което се явява и едно от най-важните средства за защита на кредиторите. Срокът започва да тече от датата на вписване на прехвърлянето на предприятието в Търговския регистър и не може да бъде скъсяван или продължаван. Законът обаче не посочва точно в какво се изразява това „управление”. То може да включва например отделно счетоводно отчитане на предприятието от останалото имущество на приобретателя.

Такси на Търговския регистър

Съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, таксата за вписване на прехвърляне на предприятие е 30 лева (чл. 16а, ал. 3, т. 2 от Тарифата). Когато документите се подават по електронен път, таксата е двойно по-малка, а именно 15 лева (чл. 16а, ал. 4, т. 2 от Тарифата).

Конкретната статия не следва да бъде разглеждана като правно становище или правен съвет. Всеки конкретен случай има свои специфики и особености, чиято значимост и важност за решаването му би могъл да прецени само един опитен специалист.

За да се запознаете с правните възможности, които стоят пред Вас, можете да се свържете с адвокат от Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова”.