Търговско право

Търговското право е отрасъл в правото, който накратко може да се дефинира като система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, отношенията между тях и техните клиенти, отношенията между търговци, търговските сделки и търговската несъстоятелност.

Адвокатска кантора Давидкова и Китанова предлага специализирани услуги в областта на търговското право, част от които ще откриете по-долу.

Нашите услуги

Регистрация на фирма

Предлагаме правно консултиране и съдействие при стартирането на нов бизнес в страната, като Ви съдейства при избора на подходящата за Вас и Вашия бизнес правна форма на фирмата, която да регистрирате. Ценим времето Ви и можем да Ви улесним в различните предвидени в Закона процедури по откриване на фирма, като изготвим за Вас всички необходими за това документи и като Ви представляваме пред съответните органи и съдилища. Знаем, че при започването на бизнес, оптимизирането на първоначалните разходите е изключително важно и можем да Ви съдействаме, за това да се сведат до минимум задължителните административните разходи, като например тези към Търговския регистър, където задължително се вписва Вашата фирма. Предлагаме съдействие при регистрация на Вашата фирма като едноличен търговец (ЕТ), Вашето дружество с ограничена отговорност (ООД), дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала (ЕООД), акционерни дружества (АД) и акционерно дружество с едноличен собственик на капитала (ЕАД).

Продажба на търговско предприятие и дружествени дялове

Екипът на Адвокатска кантора Давидкова и Китанова ще Ви окаже правна помощ и съдействие в процедурите при продажба на дружествени дялове, включително и при продажба на търговско предприятие. Ние ще изготвим пълния набор от предвидените в закона документи, включително Договора за продажба на дружествени дялове, Протокол-решение на общото събрание на съдружниците за продажбата на дружествени дялове, Дружествен договор, Учредителен акт, както и всички необходими пълномощни и заявления. Разполагаме с бърз електронен достъп до всички процедури в Търговския регистър и можем да Ви представляваме и да Ви съдействаме, за да може Вашата сделка да бъде финализирана в най-кратки срокове.

търговско право
регистрация на фирма

Преобразуване на търговско дружество

Предлагаме компетентно съдействие при осъществяване на процедурите при преобразуване на търговски дружества, а именно при сливане, вливане, разделяне или отделяне на търговски и акционерни дружества. Тук е мястото вметнем, че Преобразуване на ЕООД в ООД и обратно  не е преобразуване на търговското дружество по смисъла на закона, а представлява промяна в броя на собствениците на капитала, съответно броя на съдружниците, за която промяна в закона има разписана процедура, след приключването, на която, тя се вписва в търговския регистър като промяна в обстоятелствата на вече регистрирано дружество, което запазва своята правна форма.

Ликвидация на фирма

Нашите адвокати ще бъдат до Вас и в случаите, когато решите да пристъпите към закриване на Вашия бизнес. Ликвидацията на фирма е тежка, трудоемка и продължителна процедура, а нашият екип разполага с ресурс и компетентност, които ще гарантират Вашите интереси. Нашите адвокати ще бъдат до Вас и ще извървят всяка стъпка с Вас и ликвидатора на фирмата Ви.

Търговска несъстоятелност

Неблагоприятната среда, в която се развива бизнеса в страната и голямата междуфирмена задлъжнялост са едни от основните фактори за неплатежоспособност и свръх задлъжнялост на множество търговски дружества. В такива случаи обявяването им в несъстоятелност е начинът да бъдат удовлетворени вземанията на техните кредитори от масата на несъстоятелността, която  ще се формира от имуществото на задлъжнялото или неплатежоспособно дружество. Адвокатите ни имат богат опит в областта на търговската несъстоятелност и ще бъдат ценен съветник, както за кредитори, чийто контрахенти са изпаднали в несъстоятелност, така и за фирми, на които им предстои да бъдат обявени в несъстоятелност.

Изготвяне на договори за търговски сделки

Приоритет за адвокатите от екипа на Адвокатска кантора Давидкова и Китанова е защитата на законните права и интереси на клиентите на кантората, както в отношенията им с техните контрахентите, така и в отношенията им с техните клиенти и с институциите. Предлагаме изготвяне на всички видове договори, включително консултиране и представителство при воденето на преговори и сключването на търговски сделки. Ние ще бъдем до Вас, при изготвянето на Вашите договори, включително и предварителни договори за търговска продажба, договори за лизинг, за доставка, за изработка, комисионни договори, договори за превоз.

Изготвяне на общи условия

Разполагаме с богата практика и опит в изготвянето на Общи условия, които да бъдат изцяло съобразени с действащото законодателство и със спецификата на Вашия бизнес. До момента много търговски дружества, които развиват своя бизнес в различни области на търговията и производството избраха нас и ни се довериха. Ние знаем как да вникнем в същността на всеки бизнес, да предвидим възможните бъдещи проблеми и да защитим правата и законните интереси на клиентите си.

Абонаментно правно обслужване

Адвокатска кантора Давидкова и Китанова предлага на всички стартиращи и наложили се на пазара фирми и търговски дружества абонаментно годишно обслужване. По този начин Вие можете да спестите голяма част от високите ежемесечни разходи за юрисконсулт, както и от високите адвокатски хонорари, определяни въз основа на материалния интерес, който се защитава. Абонаментното обслужване Ви спестява не само средства, но Ви дава привилегията да познаваме Вашия бизнес в детайли и по този начин да решаваме възникналите проблеми бързо и ефективно.

Процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела

Нашите адвокати имат богат процесуален опит и гарантират на клиентите си висококвалифицирано процесуално представителство, както по съдебни, така и по арбитражни дела.

изготвяне на договор

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Други сфери на дейност