Завещание

Често в живота се случва така, че най-близките Ви хора са не наследниците Ви по закон, а трети лица или други близки роднини, който ежедневно се грижат за Вас, които са неизменна част от живота Ви и желаете след смъртта Ви те да наследят част или цялото Ви имущество. За да бъде Вашата воля чута и изпълнена, законът Ви предоставя възможност, приживе да определите кой и каква част от имуществото Ви да наследи, без значение дали тези лица са ваши законни наследници, или не. Това може да бъде сторено чрез изготвянето на завещание, където да е отразена Вашата последна воля. В няколко поредни статии, Адвокатска кантора “Давидкова и Китанова” ще даде отговор на най-често задаваните въпроси свързани с формите на завещанието, изготвянето, съхраняването и обявяването му, неговата отмяна и недействителност.

По своята същност, завещанието е личен и едностранен акт, който съдържа изразената приживе воля на завещателя. С него завещателят, безвъзмездно (без да получава нещо в замяна), се разпорежда с имуществото си за след смъртта си. Този акт може да бъде извършен само и единствено лично от завещателя, т.е. той не може да бъде представляван от пълномощник, настойник или друго лице, което да бъде изразител на волята му. Завещателят има право да се разпорежда с цялото си имущество като не накърнява запазените части на наследниците си по закон. В случай, че завещателните разпореждания нарушават правата на законните наследници, всеки от тях има право да поиска възстановяване на запазена част по съдебен ред.

Кой има право да завещава?

За да бъде едно лице способно да извърши завещание, т.е. да може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си, то трябва да бъде дееспособно към момента на извършване на завещанието. Дееспособно е това лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно. Не е пречка да завещава и лице, което има физически недостатъци, например глухо, сляпо, няма, глухонямо.

Кой има право да наследява по завещание и кой не?

По принцип всички юридически и физически лица и държавата могат да наследяват по завещание, включително и лицата, които са заченати, както и които са родени способни да живеят към момента на откриване на наследството, т.e. към момента на смъртта на наследодателя. Завещанието може да бъде извършено в полза както на наследници по закон, така и на други лица. Законът за наследството изключва от кръга на наследниците лицата „недостойни да наследяват“. По смисъла на закона, недостоен е този, който а) умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия съпруг или негово дете, както и съучастникът в тия престъпления, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта, или ако е амнистирано; б) който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, освен ако набедяването се преследва с тъжба на пострадалия и такава не е била подадена; в) който е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието или който е унищожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание. Единствената възможност недостоен да наследява е, ако наследодателят го е признал изрично за достоен с акт с нотариално заверено съдържание или чрез завещание, в което изрично го е признал за достоен. Когато обаче завещателят се е разпоредил в полза на недостойния, като е знаел причината за недостойнството, без изрично да го е признал за достоен, недостойният наследява само в границите на завещанието.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Как мога да направя завещание?

Законът предвижда две форми на завещанието – саморъчно завещание и нотариално завещание. Спазването на предвидената в закона форма на завещанието е гаранция, че волята на завещателя ще бъде изпълнена след смъртта му.

Саморъчно завещание

В по-голямата част от случаите, клиентите ни избират да извършат саморъчно завещание, не само защото е по-евтиният вариант, а и защото е по-лесен и по-бърз от извършването на нотариалното завещание. Независимо от това обаче, както за нотариалното, така и за саморъчното завещание законът поставя задължителни изисквания, които, ако не са спазени завещанието ще бъде недействително. Изискванията на закона са саморъчното завещание да бъде написано лично (ръкописно) от завещателя, да бъде датирано и подписано. След като бъде изготвено, то може да бъде съхранявано лично от завещателя, от трето лице, избрано от завещателя или да бъде оставено за пазене при нотариус. Когато завещанието бъде оставено за съхраняване при нотариус, той съставя протокол, който се подписва от лицето оставило завещанието (може да е завещателят или трето лице) и от нотариуса. Протоколът се завежда в специален регистър. Всички моряци, които искат да оставят завещание по време на плаване, могат да сторят това и да предадат завещанието за съхранение при капитана, който е задължен да го предаде на български нотариус или консул при първа възможност.

Нотариално завещание

Нотариалното завещание може да бъде извършено от всеки нотариус (независимо от района му на действие) или от съдия по вписванията към Районния съд (в по-малките градове, където няма нотариус). Нотариалното завещание може да бъде извършен не само в кантората на нотариуса, но и на всяко друго място, където се намира завещателя. Процедурата по извършване на нотариалното завещание включва изрично описани в закона действия. Задължително е да бъде то да бъде извършено в присъствието на двама свидетели и да бъде подписано от завещателя, свидетелите и нотариуса. В случаите когато завещателя не може да се подпише (най-често поради напредване на възрастта или тежко заболяване) или е глух, ням, сляп или глухоням, неграмотен законът предвижда определен ред, по които да се удостовери волята му.

Обявяване на саморъчно и нотариално завещание

За да може завещанието да произведе действие и да изпълни целта си то трябва да бъде обявено.

Всяко заинтересовано лице, при спазване на определена в закона процедура, може да поиска да бъде обявено (отворено) нотариалното завещание или саморъчното завещание, оставено за пазене при нотариус. Ако оставеното завещание не бъде потърсено и нотариусът узнае, че завещателят е починал, той може да покани наследниците да поискат завещанието да бъде отворено. Когато завещанието е било съхранявано от завещателя или от друго лице, роднините открили завещанието или третото лице, при което то се съхранява, са задължени незабавно да го обявят пред нотариус, след като са узнали за смъртта на завещателя. В случаите, когато лицето у когото е завещанието не го представи за обявяване, заинтересуваните лица могат да предявят иск пред съответния Районен съд, койот да задължи лицето да го представи за обявяване.

ВАЖНО е всеки, в чиято полза е оставено завещание да знае, че той има право да приеме завещаното или не. Когато е завещано цялото имущество или дробна част от него, към облагодетелстваното лице преминава, както актива (цялото налично към момента на смъртта движимо и недвижимо имуществото на завещателя) така и пасива (дълговете на завещателя) на цялото наследство. Когато са завещани конкретно определени вещи от имуществото на завещателя, облагодетелстваният получава само завещаното, без да носи отговорност за задълженията на завещателя. Друга особеност при завещанията е това, че ако облагодетелстваното със завещанието лице почине преди завещателя или е недостойно, или се откаже от завещанието, то не може да бъде заместено от низходящите си, т.е. децата му не могат да получат завещаното, а само друго изрично посочено от завещателя лице.

Ако сте изготвили сам завещанието си, без да потърсите правна помощ, но държите то да бъде изпълнено след смъртта Ви, е добре да се запознаете със статията ни относно това кога едно завещание е недействително, как може да бъде оспорено и как и кой може да го отмени.