Домашно насилие

Все по-често се сблъскваме със случаи на домашно насилие, при които жертвите не са били осведомени за правата си, не са знаели къде да потърсят помощ и защита, не са знаели как могат да защитят себе си, детето си или своите близки от насилника. Това провокира и Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” да даде отговор на въпросите, които най-често стоят пред жертвите на домашно насилие.

Какво е домашно насилие според закона?

Според Закона за защита от домашното насилие, това е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, извършен спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Домашно насилие може да бъде дори и опитът за такова насилие, както и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, а като насилие върху дете, се разглежда дори и всеки акт на домашно насилие, извършен в негово присъствие.

Физическото насилие се изразява във физическо посегателство, като например нанасянето на физически удари върху Вас, Вашето дете или Ваши близки роднини, или във заплаха за физическо посегателство, като например  заплаха с оръжие, възпрепятстване достъпа до медицинска помощ, заключване в помещения на домът Ви и др.

Сексуалното насилие включва принуда за извършване на полово сношение без Ваше желание или след физическа принуда, използване на особена сила и жестокост по време на половия акт и др.

Психическо и емоционално насилие е налице в случаите, когато сте обиждани, унижавани, тормозени словесно, когато сте преследвани и следени от насилника, когато Ви е забранявано да се срещате с други лица, да работите, да посещавате определени места, когато срещу вас са отправяни заплахи за изгонването Ви от дома Ви, когато сте непрекъснато критикувани, когато Ви се насажда чувство за вина и много други.

Икономическото насилие може да се изразява в пълен контрол върху семейния бюджет, лишаването Ви от средствата получени от Вашия труд, а в случаите, когато сте безработен/на насилието може да се изразява в това, насилникът да се възползва от липсата на лични доходи за Вас, за да Ви поставя в икономическа зависимост, както и принуждаването да му/й бъде прехвърлено притежаваното от Вас или вашите близки движимо или недвижимо имущество и др.

Кой може да извърши домашно насилие?

Съгласно чл. 3 от Закона за домашното насилие то може да бъде извършено от следните лица:

 1. Съпруг или бивш съпруг;
 2. Лице, с което се намирате или сте били във фактическо съпружеско съжителство, т.е. лице, с което живеете или сте живели на семейни начала;
 3. Лице, от което имате дете;
 4. Възходящ роднина – баща, майка, баба, дядо;
 5. Низходящ роднина – Вашите деца, независимо дали са родни, или осиновени или Ваши внуци;
 6. Лице, с което се намирате в родство по съребрена линия до четвърта степен включително, т.е. Вашия брат, сестра, племенник, чичо, леля, първи братовчед;
 7. Лице, с което се намирате или сте се намирали в родство по сватовство до трета степен включително, т.е. това са тези родствените връзки, които възникват между единия съпруг и роднините на другия съпруг (свекър, свекърва, тъст, тъща, снаха, зет), както и между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг;
 8. Настойник, попечител или приемен родител;
 9. Възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство – родител или дете на лице, с което живеете на семейни начала;
 10. Лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство, т.е. лице, с което Вашият родител е живеел на семейни начала.

Първи стъпки при домашно насилие:

 1. На първо място е необходимо да се обърнете към органите на реда, които да дойдат и да протоколират инцидента. След което, когато е необходимо, потърсете  лекарска помощ. Не забравяйте да се снабдите с документ, който да удостоверява констатираните увреждания или следи от насилие – медицинско свидетелство. Колкото и да Ви е трудно в този момент, поинтересувайте се, обърнете внимание или потърсете дали е имало някой, който да е бил свидетел на случилото се. По- късно ще имате нужда от него.
 2. На следващо място е необходимо да потърсите и да се консултирате с опитен адвокат, който да прецени дали Вашият инцидент е акт на домашно насилие, необходимо ли е да се сезират органите на МВР със случая Ви, необходимо ли е да се подаде жалба в полицията, или прокуратурата и/или молба за издаване на Заповед за незабавна защита (издава се от компетентния Районен съд в рамките на 24 часа от подаване на молбата), както и да подготви и депозира в съда всички необходими документи за издаването на Заповед за защита.

Не губете време и потърсете своевременно компетентен съвет, тъй като срокът за депозиране на документите в съда е 1 месец от извършване на акта на насилие!

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Кой има право да поиска издаването на Заповед за защита?

 1. Пострадалото лице (ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение);
 2. Брат, сестра на пострадалото лице или лице, което е в родство по права линия с него
 3. Настойника или попечителя на пострадалото лице;
 4. Директора на дирекция “Социално подпомагане” (ако пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания)

Мерки за защита от домашно насилие

В чл. 5 от Закона за защита от домашно насилие подробно са изброени всички мерки за защита от домашно насилие, които съдът може да наложи, а именно:

 • Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и за срок, определени от съда;
 • Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 •  Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 •  Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Мерките могат да бъдат наложени за срок от 3 месеца до 18 месеца. В случай че съдът прецени, могат да бъдат наложени едновременно няколко мерки за защита от домашно насилие. Във всички случаи съдът налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лева.

Кога съдът издава Заповед за защита?

Съдът е компетентният орган, който може да издаде Заповед за защита или Заповед за незабавна защита. На първо място той трябва да бъде сезиран с молба. В деня на постъпване на молбата съдът насрочва открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. В кратки срокове съдът събира доказателства, след което се произнася със съдебно решение в открито заседание. При уважаване на молбата съдът издава Заповед за защита и налага мерки за защита от домашното насилие. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

Кой изпълнява Заповедта за защита?

Изпълнението на наложените със Заповедта за защита мерки се следи от полицейските органи. В случаите, когато е наложено отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище и извършителят откаже доброволно го напусне, той се отстранява със съдействието на полицейските органи от районното управление на МВР по местонахождението на жилището. При неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата. Съгл. Чл. 296 от НК „ Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашно насилие, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева“.

В общи линии това са основните моменти в нормативната уредба за защита от домашно насилие. Всеки отделен казус обаче, има своята фактическа особеност, от която зависи какъв подход и какви конкретни действия следва да се предприемат във всеки отделен случай за максимална защита на пострадалото лице. Адвокатите от адвокатска кантора Давидкова и Китанова ще отговорят на всеки от Вашите въпроси, които можете да зададете във формата за безплатни отговори, поместена на сайта на кантората и ще Ви окажат съдействие и защита, когато се нуждаете от квалифицирана правна помощ.