info @ dklegal.eu | +359 876 679731 | +359 876 679731

Често задавани въпроси

Кога да се обърна към адвокат?

Съветваме Ви да се обърнете към адвокат винаги, когато имате някакъв правен проблем, предстои да сключите някакъв договор или имате съмнения относно нарушаване на Вашите права. Консултацията с адвокат би Ви спестила време, средства и бъдещи проблеми с институции и/или трети лица.

Как да се свържа с Адвокатска кантора Давидкова и Китанова?

Можете да се свържете с Адвокатска кантора Давидкова и Китанова чрез формата за контакт или на телефон +359 876 679731 / +359 876 679732, а също и на info@dklegal.eu.

Как да запазя час за правна консултация?

Можете да запазите час за правна консултация на телефон +359 876 679731 / +359 876 679732, а също и на info@dklegal.eu.

Как ще разбера дали съм запазил/а час за правна консултация през имейл?

След като заявите запазване на консултация имейл, ще получите обаждане от наш сътрудник, за да потвърди Вашия час за консултация.

Мога ли да отменя запазен час за консултация?

Разбира се. Просто молим да ни уведомите възможно най-рано за това.

Как да отменя запазен час за консултация с адвокат?

Ако сте възпрепятствани, поради някаква причина да ни посетите в уговорения час моля да ни уведомите на телефон ++359 876 679731 / +359 876 679732 или на info@dklegal.eu.

Какви документи е необходимо да нося при консултацията с адвокат?

Това са всички документи, които Ви се струват релевантни относно Вашия казус и които биха дали възможност на адвоката провеждащ консултацията да отговори по-пълно и точно на поставените от Вас въпроси.  По-долу сме посочили няколко основни проблема и документите, които трябва да представите по време на консултацията.

При закупуване на недвижим имот

Документ за собственост на Продавача/ите, актуално Удостоверение за данъчна оценка на сградата/апартамента и земята, актуална скица на парцела и схема на обекта/ите, Предварителен договор (ако има сключен), Документ удостоверяващ степента на завършеност на обекта, данни за строителя, когато той е продавач, разписки или платежни нареждания, удостоверяващи плащането на цената и всички други относими към Вашия случай книжа.

При делба на съсобствен имот

Документ за собственост на съсобствения имот, актуално Удостоверение за данъчна оценка на сградата/апартамента и земята, актуална скица на парцела и схема на обекта/ите, актуално Удостоверение за наследници, в случай че съсобствеността е възникнала по силата на наследяване, документи удостоверяващи подобренията и разходите извършени за тях и др.

При получаване на правно становище по висящо или приключило дело

Копие от всички книжа постъпили в съда по делото от депозиране на исковата молба до момента на консултацията.

При обжалване на съдебно решение

Съдебното решение, което желаете да бъде обжалвано, копие от съдебното дело на инстанцията, чието съдебно решение ще се обжалва, включително от решенията и делата от предходни инстанции, ако такива са водени, нововъзникнали доказателства, които считате, че са релевантни по Вашия казус. От изключителна важност е да можете да посочите точно на коя дата е получено съдебното решение от Ваша страна, за да може да се определи коректно срокът за неговото обжалване.

При дела за промяна на размера на издръжката, която получават непълнолетните Ви децата

Съдебното решение, с което е определен размера на заплащаната до момента издръжка, всички документи, от които е видно, че нуждите на детето/децата са нараснали (документи за посещавани курсове, уроци, извънкласни мероприятия, закупени учебни материали, проведени лечения, спорт и др.), копие от Акта за раждане на детето/децата.

При развод

Оригинал или дубликат на Удостоверението за сключен граждански брак, документи за собственост,  от които да е видно какво движимо или недвижимо имущество е закупено по време на брака, Акт за раждане на детето/децата, сключен Брачен договор и др.

При учредяване на дружество с ограничена отговорност

Единственият документ, който е необходим е документът за самоличност на учредителя/учредителите. Необходимо е също така да сте решили предварително фирмата (наименованието) на дружеството, седалището и адресът за кореспонденция, лицето, което ще управлява, размерът на капитала и приблизителният предмет на дейност.

При обжалване на Акт за установяване на административно нарушение/наказателно постановление или Ревизионен акт

Акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него Наказателно постановления, Ревизионният акт и всички относими документи по случая.

При обжалване на неправомерно уволнение

Трудовият договор и всички Анекси към него, Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, документи сочещи връчването на заповедта, всички подадени към работодателя молби във връзка с правоотношението, документи удостоверяващи наложените дисциплинарни казания и др.

Колко струва консултацията с адвокат?

Консултацията с адвокат е регламентирана в Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Цената за консултация с адвокат от Адвокатска кантора “Давидкова и Китанова е 40.00 лв. на час.

Целият текст на наредбата можете да откриете тук.

Кой има право на безплатна консултация?

Безплатната консултация е регламентирана в чл. 38 от Закона за адвокатурата. Лицата, които имат право на безплатна консултация са:

  1. лица, които имат право на издръжка;
  2. материално затруднени лица;
  3. роднини, близки или на друг юрист.

Не намирате това, което търсите?
Свържете се с нас и ние с радост ще отговорим на Вашите въпроси.

Контакти

гр. Варна, ул. Константин Величков 12, ет. 1, офис 8

+359 876 679731 / +359 876 679731

info@dklegal.eu

Работно време:

Понеделник – петък: 09:00 – 18:00

Close Menu