Често задавани въпроси

Съветваме Ви да се обърнете към адвокат винаги, когато имате някакъв правен проблем, предстои да сключите някакъв договор или имате съмнения относно нарушаване на Вашите права. Консултацията с адвокат би Ви спестила време, средства и бъдещи проблеми с институции и/или трети лица.

Можете да запазите час за консултация с адвокат онлайн чрез формата за контакт, като изпратите съобщение на info @dklegal.eu или на телефони +359 876 679731 / +359 876 679732

Разбира се. Просто молим да ни уведомите възможно най-рано за това.

Това са всички документи, които Ви се струват релевантни относно Вашия казус и които биха дали възможност на адвоката провеждащ консултацията да отговори по-пълно и точно на поставените от Вас въпроси.  По-долу сме посочили няколко основни проблема и документите, които трябва да представите по време на консултацията.

Документ за собственост на съсобствения имот, актуално Удостоверение за данъчна оценка на сградата/апартамента и земята, актуална скица на парцела и схема на обекта/ите, актуално Удостоверение за наследници, в случай че съсобствеността е възникнала по силата на наследяване, документи удостоверяващи подобренията и разходите извършени за тях и др.

Съдебното решение, с което е определен размера на заплащаната до момента издръжка, всички документи, от които е видно, че нуждите на детето/децата са нараснали (документи за посещавани курсове, уроци, извънкласни мероприятия, закупени учебни материали, проведени лечения, спорт и др.), копие от Акта за раждане на детето/децата.

Оригинал или дубликат на Удостоверението за сключен граждански брак, документи за собственост,  от които да е видно какво движимо или недвижимо имущество е закупено по време на брака, Акт за раждане на детето/децата, сключен Брачен договор и др.

Акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него Наказателно постановления, Ревизионният акт и всички относими документи по случая.

Консултацията с адвокат е регламентирана в Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Цената за консултация с адвокат от Адвокатска кантора “Давидкова и Китанова е 100.00 лв. на час.

Целият текст на наредбата можете да откриете тук.

Можете да се свържете с Адвокатска кантора Давидкова и Китанова чрез формата за контакт или на телефон +359 876 679731 / +359 876 679732, а също и на info @dklegal.eu.

След като ни изпратите съобщение чрез формата за контакт или ли ни пишете имейл, ще получите обаждане от наш сътрудник, за да потвърди Вашия час за консултация.

Ако сте възпрепятствани, поради някаква причина да ни посетите в уговорения час моля да ни уведомите на телефон +359 888 457455 или на info @dklegal.eu.

Документ за собственост на Продавача/ите, актуално Удостоверение за данъчна оценка на сградата/апартамента и земята, актуална скица на парцела и схема на обекта/ите, Предварителен договор (ако има сключен), Документ удостоверяващ степента на завършеност на обекта, данни за строителя, когато той е продавач, разписки или платежни нареждания, удостоверяващи плащането на цената и всички други относими към Вашия случай книжа.

Копие от всички книжа постъпили в съда по делото от депозиране на исковата молба до момента на консултацията.

Съдебното решение, което желаете да бъде обжалвано, копие от съдебното дело на инстанцията, чието съдебно решение ще се обжалва, включително от решенията и делата от предходни инстанции, ако такива са водени, нововъзникнали доказателства, които считате, че са релевантни по Вашия казус. От изключителна важност е да можете да посочите точно на коя дата е получено съдебното решение от Ваша страна, за да може да се определи коректно срокът за неговото обжалване.

Единственият документ, който е необходим е документът за самоличност на учредителя/учредителите. Необходимо е също така да сте решили предварително фирмата (наименованието) на дружеството, седалището и адресът за кореспонденция, лицето, което ще управлява, размерът на капитала и приблизителният предмет на дейност.

Трудовият договор и всички Анекси към него, Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, документи сочещи връчването на заповедта, всички подадени към работодателя молби във връзка с правоотношението, документи удостоверяващи наложените дисциплинарни казания и др.

Безплатната консултация е регламентирана в чл. 38 от Закона за адвокатурата. Лицата, които имат право на безплатна консултация са:

  1. лица, които имат право на издръжка;
  2. материално затруднени лица;
  3. роднини, близки или на друг юрист.

Мнения за Адвокатска кантора "Давидкова и Китанова"

Златина Делибанова

Имала съм честта да работим заедно и мога с ръка на сърце да кажа, че са много съвестни, отзивчиви, млади професионалисти, които ще се отнесат с внимание към вашия казус!

Калин Константинов

Истински професионалисти. Благодаря за добрата работа!!!

Павел Николов

От личния си опит с Давидкова и Китанова ги препоръчвам горещо – отнесоха се професионално и отделиха изключително внимание на моя казус.

Христина Димова

Млад, но компетентен колектив. Удоволствие е да се работи с тях!

Дора Ангелова

Запазих час за консултация и посетих кантората. Адвокат Китанова и адвокат Давидкова бяха много отзивчиви и ми разясниха всички възможни решения на моя проблем. Днес ми се обадиха, за да ме уведомят, че са входирали жалбата за спиране на незаконния строеж на границата на имота ми. Искрено Ви благодаря за съдействието.

Емил Равенски

Страхотни професионалисти. Помогнаха ми изключително много при решаване на спора с бившия ми работодател.

Кантелина Сарафова

Професионалисти! Хора, които си раэбират от работата, искат да помогнат и не ти ” съдират кожата”, като повечето адвокати.