Трудово право

Eкипът на Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова”,  предлага консултиране, както на работодатели, така и на работници/служители в областта на Трудовото и Осигурителното право.

Адвокат по трудото право

Трудовото право е отрасъл на правото, който регулира трудовите правоотношения, т.е.  отношенията свързани с полагането на труд, с осъществяване на трудова дейност. Като трудови правоотношения се уреждат отношенията, свързани с предоставяне на работна сила от работниците или служителите на работодателя и с условията, при които се извършва трудовата дейност – работно време, трудово възнаграждение, почивки, отпуски, здравословни и безопасни условия на труд, прекратяване на трудовото правоотношение, обезщетения и други. Стабилността на трудовото правоотношение, сигурността на страните при осъществяването на трудовите им права и задължения, както и спазване принципа за закрила на труда са регламентирани и гарантирани от закона и от Конституцията на Република България.

Защита на работодателя

Много работодатели ни се довериха, за да уредим отношенията им с техните работници и/или служители. Предлагаме изготвяне на всички видове документи касаещи трудовото правоотношение, включително сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяме изискуемите по закон документи в случаите на налагане на дисциплинарни наказания, можем да съдействаме и в процедурата при подбор на персонала. Предлагаме правна защита и съдействие на работодателите срещу нанесените им вреди, в следствие на неправомерните действия на работници, осигуряваме представителство при уреждане на възникнали спорове както в извънсъдебната, така и в съдебната фаза. Предлагаме консултиране и защита при проверки от Инспекция по труда. Съдействаме при изготвяне на необходимата документация за снабдяване с Формуляр А1, необходим при командироване или специализация на работници/служители в чужбина. Консултираме работодатели относно промените в условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в чужбина. Нашият екип разполага с адвокати, които познават в дълбочина и непрекъснато следят развитието на Европейското законодателство в областта на трудовото право. Ние  можем да предоставим правна помощ на българските работодатели при наемане на работници и/или служители – граждани на други държави членки на Европейския съюз, включително и при провеждане на процедурата по наемане на работници/служители посредством конкурс.

Защита на работника/служителя

Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” предлага и консултиране на работници/служители по повод възникването, изменението или прекратяването на трудовото правоотношение, включително и по въпросите относно работно време и почивки, различните видове отпуски, които имат право да ползват, трудовата дисциплина и  дисциплинарната отговорност, имуществената отговорност, условията за формирането и заплащане на трудовото възнаграждение, както и относно възможностите им да се ползват от специалната закрила на закона. Адвокатската кантора е специализирана и в предоставянето на защита и съдействие срещу незаконосъобразните действия на работодатели, както при неизпълнение на задълженията им по закон, така и тези произтичащи от трудов договор.

В екипа на Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” работят добри адвокати по трудово право, които ще се погрижат за цялостното Ви правно обслужване, съдебно и извънсъдебно, включително правни консултации, защита и съдействие във връзка с нарушения на правата Ви по закон и по трудов договор, както и процесуално представителство пред всички инстанции по трудовоправни спорове заведени пред българския съд, включително за отмяна на наложени незаконосъобразни дисциплинарни наказания и уволнения, за изплащане на трудово възнаграждение и обезщетения и др.

майчинство

Обезщетения по кодекса на труда

Кодексът на труда предвижда редица обезщетения, от които могат да се възползват както работещите по трудово правоотношение, така и техните работодатели. Най-често клиентите ни идват при нас с проблеми свързани с получаването на различните видове обезщетения, като Обезщетение за неспазено предизвестие, Обезщетение при незаконно уволнение, Обезщетение при недопускане на работа на възстановен работник/служител, Обезщетение за неиздаване или несвоевременно издаване на необходими документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение от работодателя или вписване на неверни данни във вече издадени документи, Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, Обезщетение при пенсиониране, Обезщетение при дисциплинарно уволнение и др.

Нашите опитни адвокати по трудово право, ще се погрижат за цялостното Ви правно обслужване, съдебно и извънсъдебно, като Ви консултират и съдействат при получаване на дължимите Ви обезщетения по Кодекса на труда, включително  и като осъществяват процесуално представителство пред всички инстанции по трудови спорове заведени пред националните съдилища и пред Европейския съд по правата на човека.

Обезщетения по кодекса за социално осигуряване

При наличие на различни обстоятелства, осигурените лица имат право на различни видове обезщетение и по Кодекса за социално осигуряване.

Обезщетение за временна неработоспособност и трудоустрояване. Обезщетение за безработица.

Кантората ни предлага консултиране и съдействие по въпроси свързани с получаване на обезщетение за временна неработоспособност и трудоустрояване и обезщетение за безработица. Нашите адвокати ще отговорят на въпросите Ви свързани със сроковете за подаване на необходимите документи; размера на обезщетението, което ще получавате; времето, за което може да получавате обезщетение; срока, в който ще Ви бъде изплатено то и др.

Обезщетение за гледане на болен член на семейството

Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” предлага консултиране и правно съдействие по въпроси свързани с получаването на Обезщетение за гледане на болен член на семейството. Разполагаме с опитни адвокати, които ще Ви разяснят при какви условия може да получавате този вид обезщетение, в кои случаи се изключва получаването му и всякакъв други въпроси касаещи този вид обезщетение.

Обезщетение за майчинство

Обезщетението за майчинство (майчински) е въпрос, който вълнува голяма част от клиентите ни, които им предстои или ползват вече този вид обезщетение. Обезщетението за майчинство включва няколко под вида обезщетения, а именно обезщетение при трудоострояване поради бременност или кърмене, или напреднал етап на лечение ин-витро, обезщетение за бременност и раждане, обезщетение при смърт или при заболяване на майката, обезщетение за отглеждане на малко дете, обезщетение при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст, обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете.

Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” предлага правно консултиране по всички въпроси свързани с отпускането на различните видове обезщетение за майчинство, сроковете за депозиране на необходимите документи, размерът на обезщетението. Адвокатите ни също така оказват съдействие и изготвяне на всички необходими документи свързани с отпускането на този вид обезщетение, както и правна защита и процесуално представителство при обжалване на актовете на органите на НОИ свързани с отпускането на обезщетението за майчинство.

Пенсиониране

Пенсията е постоянен и основен източник на доход за издръжка на пенсионираните лица. Правото на пенсия възниква при наличието на определените от закона предпоставки, които определят и самия вид на пенсията. Законът предвижда две основни групи пенсии, а именно свързани с трудовата дейност и несвързани с трудовата дейност. Към свързаните с трудовата дейност се числят пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за осигурителен стаж, за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и професионално заболяване, наследствените пенсии. Пенсиите несвързани с трудовата дейност са пенсията за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, социалната пенсия за старост, за инвалидност, пенията за особени заслуги към държавата и нацията, персоналните пенсии.

В екипа на Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” работят опитни адвокати, които ще Ви консултират относно вида на пенсията или пенсиите, които имате право да получите, относно реда за отпускането и изменението им, ще подготвят изискуемите документи за Вашето пенсиониране, ще Ви окажат правно съдействие при преизчисляване размера на Вашата пенсия, ще Ви окажат правна защита и процесуално представителство при обжалване актовете на НОИ касаещи пенсионирането Ви.

пенсиониране

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Други сфери на дейност