Развод по време на извънредно положение

Настоящата статия цели да даде отговор на множеството запитвания, които екипът на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” получава ежедневно, относно възможностите за развод по време на обявеното в страната извънредно положение, като с изложеното ще се постараем да дадем колкото може повече разяснения в тази връзка.

Мога ли да се разведа по време на извънредно положение?

В случай че все още не сте се прочели статията ни относно сроковете и дейността на съдилищата по време на извънредното положение, важно е да знаете, че във връзка с обявеното извънредното положение и разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и Решение по протокол № 9 от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15.03.2020 г., всички граждански дела, които са насрочени за разглеждане в периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г., се отлагат, а по подадените в съда документи няма да се образуват нови дела, което най-вероятно ще продължи до края на извънредното положение. Въведени са и няколко изключения от това правило, едно от които е разглеждането на делата за упражняване на родителски права, при това само относно произнасянето на съда по привременните мерки, в случай че е направено изрично искане за постановяването на такива мерки, с които да се регламентират отношенията между родители и деца до приключване на делото с влязло в сила съдебно решение.

Последното означава, че ако желаете да се разведете по взаимно съгласие и имате ненавършили пълнолетие деца, то съгласно изискванията на закона, Вие трябва да сте постигнали не само взаимно и непоколебимо съгласие да се разведете, но е необходимо да сте постигнали съгласие и по въпросите относно упражняването на родителските права спрямо ненанвършилите пълнолетие деца, тяхното местоживеене, режим на лични контакти и издръжка, т. е. по тези въпроси между Вас не трябва да има спор, поради което и не може да става въпрос за постановяване на привременни мерки, а това означава, че дори и да подадете в съда документи за развод по взаимно съгласие,  въз основа на тях няма да бъде образувано дело. В този случай делото Ви ще бъде образувано едва след края на извънредното положение и/или тогава, когато работата на съдилищата бъде подновена, ако срокът не съвпада с края на извънредното положение.

Ако не сте постигнали взаимно съгласие за развод, можете да прекратите брака си по-исков ред, като обаче, ако нямате  ненавършили пълнолетие деца/дете или ако имате деца, но нямате спор по въпросите относно упражняването на родителските права, местоживеенето и отглеждането на децата или ако имате спор, но не сте поискали от съда да постанови привременни мерки, тогава дори и да подадете исковата молба за развод в съда, делото Ви ще бъде образувано едва след края на извънредното положение и/или тогава, когато работата на съдилищата бъде подновена, ако срокът не съвпада с края на извънредното положение.

В случай обаче, че имате родени от брака ненавършили пълнолетие деца/дете и желаете да се разведете по исков ред, когато не можете да постигате съгласие относно упражняването на родителските права, режимът на лични контакти между децата/детето и родителя, който няма да упражнява родителските права, както и относно размера на дължимата месечна издръжка за всяко от децата, можете още с исковата молба за развод, да поискате от съда да постанови привременни мерки относно въпросите свързани с оглеждането и издръжката на децата, които да бъдат изпълнявани докато делото приключи с влявзло в сила решение. В този случай, делото Ви за развод ще бъде образувано, дори и по време на обявеното в страната извънредно положение, като съдът, в кратък период от време, ще насрочи открито съдебно заседание, за произнасяне по искането за определяне на привременните мерки, които да бъдат изпълнявани до приключване на делото с влязло в сила решение.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Какво обаче означава привременни мерки и какви могат да бъдат те?

В Семейния кодекс е предвидена възможност, преди първото по делото съдебно заседание, по искане на някой от родителите, съдът да определи мерки относно това, кой от тях да упражнява родителските права, какъв да бъде режимът на лични контакти между децата/детето и другия родител, какъв да е размерът на издръжката на децата/детето, кой да ползва семейното жилище докато трае делото за развод.  Целта на определянето на привременни мерки не е да разреши всички въпроси относно децата/детето, а установяване на временно положение, докато трае процесът, като при определяне на мерките, съдът не разглежда същината на спора, а цели да установи баланс, който да гарантира зачитане правата на всеки от родителите и най-вече да защити интереса на децата, които трябва да осъществяват пълноценен контакт и с двамата си родители, дори и в периода, в който се разглежда делото, докато приключи с влязло в сила решение.

Съдът разглежда производството по определяне на привременни мерки в открито съдебно заседание, като призовава родителите и Дирекция „Социално подпомагане”. По искане на страните, в заседанието по определяне на привременните мерки, могат да бъдат разпитани свидетели, да бъдат изслушани родителите и децата/детето, в случай че са навършили 10 годишна възраст. По искането за определяне на привременни мерки, съдът се произнася с Определение, което не подлежи на обжалване. Същото подлежи единствено на изменение при промяна на обстоятелствата, въз основа на на които то е постановено.

Важно е да се знае, че привременни мерки могат да бъдат постановяявани не само по дела за развод по исков ред, по които се разглеждат и съединени искове за предоставяне упражняването на родителски права, определяне режим на лични контакти и издръжка, а във всички случаи, когато родителите не могат да постигнат съгласие по тези въпроси, включително и когато спорът е между родители, които не са сключили брак и децата им са родени по време на съвместеното им съжителство.

Адвокатите от екипа на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова”, остават на Ваше разположение и по време на извънредното положение, чрез онлайн консултации. Можете да се свържете с нас на посочените в сайта телефони или да зададете Вашите въпроси във формата за безплатни въпроси, поместена на сайта на кантората.