info @ dklegal.eu | +359 876 679731 | +359 876 679731

Целта на настоящия правен блог е да опише и представи значими правни проблеми за обществото. Тук ще откриете въпроси, с които в хода на нашата практика сме се сблъсквали или за които сме получавали множество запитвания от клиенти.

Много добре разбираме, че понякога законите и наредбите са написани изключително сложно и неразбираемо. Понякога дори човек с добра правна култура може да се обърка и изгуби в текстовете им. Ето защо се стараем да представим информацията на възможно най-достъпен език. Целим включените тук статии да достигнат до възможно повече хора и те да придобият основни познания относно своите правата и задължения.

Информацията тук няма да Ви даде ефективна защита при съдебни спорове, така че съветът ни е при нужда да потърсите професионална помощ от добър адвокат.

Приятно четене!

Запазена част от наследство и възстановяване на запазена част

Често при нас идват клиенти с въпроса как биха могли да се разпоредят с имуществото си така, че след смъртта им техните наследници да не могат да оспорват разпоредителните сделки, които са извършили. В някои от случаите, някаква причина те искат изцяло да изключат наследниците си от възможността да получат имуществото им или част от […]

Дарение

От дългогодишния ни опит сме установили, че клиентите ни предпочитат да разпределят между наследниците си имуществото, което ще оставят след смъртта си като наследство, посредством дарение. Най-честата причина за това е, че не се дължи данък за придобиване на имущество към съответната Община, когато договорът за дарение е сключен между роднини по права линия или […]

Недействителност на завещание

Със завещание Вие можете да се разпореждате с имуществото си за след смъртта си, в полза на определено от Вас лице, безвъзмездно, т. е. без да получавате нещо в замяна. За да има обаче, действие завещанието и да постигне целта си, то трябва да отговаря на предвидените в закона изисквания за действителност на правните сделки […]

Завещание

Често в живота се случва така, че най-близките Ви хора са не наследниците Ви по закон, а трети лица или други близки роднини, който ежедневно се грижат за Вас, които са неизменна част от живота Ви и желаете след смъртта Ви те да наследят част или цялото Ви имущество. За да бъде Вашата воля чута […]

Права на пътниците при въздушен превоз

През последните години все повече българи предприемат пътувания до различни точки на света. Поводите за тези пътувания са различни: образование, по работа, на почивка, на гости при близки или приятели, на екскурзии или по други поводи. Предвид забързаното ни ежедневния, най-предпочитаният транспорт е и ще бъде въздушният, както за далечни, така и на не толкова […]

Съдебна делба

Често се случва, между съсобствениците на една вещ, например между бивши съпрузи или между сънаследници, които по силата на наследяването имат общо имущество или между лица, които по собствено желание са придобили заедно една вещ, да се появят разногласия по всички или по някои от въпросите, които касаят ползването, управлението или разпределянето на разходите, необходими […]

Прехвърляне на фирма

Така нареченото прехвърляне на фирма по своята същност представлява прехвърляне (продажба) на дружествени дялове или прехвърляне (продажба) на търговско предприятие. Прехвърляне на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност Прехвърлянето на дялове може да се извърши  чрез наследяване, чрез дарение, спогодба или продажба. Най-често дружествени дялове се прехвърлят с продажба, както между съдружници, така и […]

Домашно насилие

Все по-често се сблъскваме със случаи на домашно насилие, при които жертвите не са били осведомени за правата си, не са знаели къде да потърсят помощ и защита, не са знаели как могат да защитят себе си, детето си или своите близки от насилника. Това провокира и Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” да даде отговор […]

Доброволна делба

Съсобственост между две или повече лица можа да възникне при настъпването на различни обстоятелства като наследяване, развод между съпрузи, когато имуществото което притежават е придобито по време на брака им, закупуване на имот от две или повече лица, възстановяване на собствеността върху наследствен имот и др. Съсобственост може да възникне както върху движими, така и […]

Припознаване на дете

Много от нашите клиенти се интересуват какви са възможностите и процедурите за установяване на произход на дете и по-специално какво представлява и как може да бъде извършено припознаване, когато децата са родени от родители, които нямат сключен брак. В настоящата действителност повече от половината от децата се раждат извън  брака на своите родители.  Все по-често […]

Брачен договор

Често клиентите се обръщат към нас, с искане да изготвим техния Предбрачен договор. Използваният от законодателя правен термин е „Брачен договор”, предвид факта, че същият може да бъде сключен и по време на брака. Институтът на Брачния договор е уреден за първи път в действащия и към настоящия момент Семеен кодекс, приет през 2009г. Сключване Брачният договор […]

Родителски права

Въпросът за родителските права възниква най-често при развод между съпрузите или при раздяла между родителите, които живеят без брак. Докато в процеса на развод, съдът е задължен да реши въпроса за родителските права, то често родителите живеещи без брак пропускат да уредят тези си отношения след раздялата си. Обикновено те решават да сторят това на […]

Лишаване от родителски права

Отнемане на родителски права е един от проблемите, с който се сблъскват често нашите клиенти. Правният термин за отнемане на родителски права, с който борави законът е „лишаване от родителски права”.  Лишаването от родителски права представлява цялостно отнемане на родителските правомощия. Това е изключителна и крайна мярка, която се предприема за защита на децата в отношенията […]

Развод по взаимно съгласие

Семейният кодекс предвижда две възможности съпрузите да прекратят юридическата връзка помежду им, а именно посредством развод по взаимно съгласие или развод по исков ред. Съгласно българското законодателство, развод може да бъде постановен единствено от съд, посредством  съдебно решение.  По-бързият, по-евтиният и по-безболезненият за страните начин да прекратят сключеният между тях брак е чрез инициирането на развод по взаимно съгласие. Спирайки […]
Close Menu