Закупуване на недвижим имот по време на извънредно положение.

Ако въпреки извънредното положение в страната, сте решили да закупите недвижим имот или сте заплатили „стоп депозит” и Ви предстои да сключвате предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, или имате вече сключен предварителен договор и Ви предстои да сключите окончателния договор в нотариална форма считаме, че информацията в настоящата статия относно правната възможност за закупуване на недвижим имот по време на обявеното в страната извънредно положение, би Ви помогнала да вземете информирано решение за вашите бъдещите действия. Ето защо, целта на тази статия е да внесе по-голяма яснота именно относно правните аспекти и възможности за подготовка и/или извършване на сделка за закупуване на недвижим имот по време на обявеното в страната извънредно положение, както и да даде отговор на най-често задаваните въпроси в тази връзка, а именно:

  1. Работят ли нотариусите по време на извънредно положение?

  2. Кои нотариални производства са неотложни?

  3. Мога ли да закупя недвижим имот по време на извънредно положение?

  4. Мога ли да проверя имот за тежести по време на извънредното положение и как?

Работят ли нотариусите по време на извънредно положение?

Във връзка с обявеното на 13.03.2020г. извънредно положение в страната, Народното събрание на Р. България прие ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /обнародван в ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г./, с който закон бяха взети редица мерки с оглед ограничаване разпространението на COVID-19, една от които е ограничаване дейността на нотариусите, с цел избягване струпване на повече хора на едно място. С разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от този закон се предвижда ограничаване на нотариалните производства до неотложни такива, при спазване на здравно-хигиенните изисквания като Нотариалната камара се задължава да осигури дежурни нотариуси, именно за да не бъде преустановена нотариалната дейност, когато това е необходимо и неотложно. В изпълнение на предписанията на закона, Нотариалната камара на Република България създаде график на дежурни нотариуси във всички съдебни райони, като актуалния списък за цялата страна можете да намерите тук. От Нотариалната камара препоръчват също, да се извършват предварителни консултации с нотариусите по телефон или имейл, както и записването на час за посещение също да се извършва предварително, с цел избягване струпването на хора в нотариалните кантори.

Кои нотариални производства са неотложни?

Нито в новоприетия закон, нито в Закона за нотариусите и нотариалната дейност има легално определение, което да разяснява кои производства са неотложни, поради което към настоящия момент всеки нотариус сам определя, кое производство счита за неотложно и кое не. Според председателя на Камарата на нотариусите Красимир Анадолиев, неотложни са случаите, в които страните биха претърпели вреди, ако нотариалното удостоверяване не се извърши своевременно, както и ако то не се извърши и в един бъдещ момент има опасност то да не може да бъде извършено. Неотложни са и обстоятелствата от чисто житейски характер, които могат да възникнат – заболяване, нужда от средства, т.е. достъпът до нотариална услуга в тези случаи е неотложен и необходим, тъй като това може да доведе до имуществени и други вреди. Всеки нотариус е автономен да вземе решение кое действие е неотложно и кое не. Цялото интервю с нотариусите Красимир Анадолиев, дадено пред БНТ 1, Сутрешен блок, можете да намерите тук. Ето, защо Ви съветваме, във всеки конкретен случай, да се свържете предварително със съответния дежурен нотариус, във Вашия район, който да прецени дали случаят Ви е неотложен и дали той ще се ангажира да извърши съответното нотариално производство.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Мога ли да закупя недвижим имот по време на извънредно положение?

Ако вече сте подписали предварителен договор и предстои да сключите окончателен договор във формата на нотариален акт, трябва да се обърнете към дежурен нотариус, който да прецени дали Вашият случай може да бъде определен като неотложен, т. е. дали бихте претърпели вреди, ако прехвърлянето на собствеността на недвижимия имот, който възнамерявате да закупите, не бъде извършено именно в този период и ако Вашият случай може да бъде определен като неотложен, можете да поискате от дежурния нотариус по местонахождение на имота Ви, да извърши нотариално удостоверяване на сделката. Не са налице други пречки това да се случи, тъй като Имотния регистър към Агенцията по впиванията продължава да функционира, при спазване на засилени хигиенни-противоепидемични мерки, като е осигурено присъствието на дежурни съдии по вписванията, които да обезпечат своевременното вписване на сделките в регистъра.

Закупуването на недвижим имот е сериозна инвестиция, а по време на извънредно положение – стъпка, която крие различни рискове. Ето, защо екипът на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” съветва всички, които вече са сключили предварителен договор за закупването на недвижим имот или им предстои сключване на такъв договор, да се консултират с адвокат, с опит в областта на вещното право и сделките с недвижими имоти, който да Ви консултира дали Вашият случай може да бъде определен като „неотложен”, какви вреди бихте претърпели ако не предприемете действия по сключване на предварителен договор, в случай че вече сте поели ангажимент и/или сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт по време на обявеното в страната извънредно положение, какви биха били последствията от отказ да бъде сключен такъв предварителен и/или окончателен договор и можете ли да избегнете, или да сведете до минимум негативните за вас последствия, дали предварителния договор, които Ви предстои да сключите, защитава в достатъчна степен вашите права и интереси, какво е важно да бъде предвидено в договора, за да бъдете защитени в максимална степен. Отговор на всички тези, а и на много други въпроси, можете да получите от адвокатите, част от екипът на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова”, които остават на Ваше разположение и по време на извънредното положение, чрез онлайн консултации.

Мога ли да проверя имот за тежести по време на извънредното положение и как?

Една от малкото услуги, за които Агенцията по вписванията не е предвидила възможност да бъде предоставяна по електронен път, е издаването на Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот /познато още като Удостоверение за тежести на имот/. И към настоящия момент, заявлението по чл. 47 от Правилника по вписванията и във връзка с чл. 48 от Правилника по вписвания може да бъде подадено и получено единствено на място, в съответния Имотен регистър към Службата по вписванията, по местонахождение на имота. Сроковете за издаване на Удостоверението за тежести на имот също остават непроменени и както до този момент, удостоверението може да бъде издадено в тридневен или седмодневен срок. Цената за извършване на услугата също остава непроменени, а именно: 30 лв. за издаване на удостоверението в тридневен срок от подаване на заявлението или 10 лв. – в седмодневен срок.

Ако имате някакви неясноти или други въпроси, свързани с покупката на недвижим имот по време на обявеното извънредно положение можете да се свържете с нас чрез формата ни за контакт.