Наследствено право

Наследственото право има за предмет имуществените отношения, които възникват със смъртта на едно физическо лице (наследодател) и преминаването на имуществото му към други лица (наследници). Под наследство се има в предвид съвкупността от всички имуществени права и задължения на наследодателя.

Често клиентите ни се затрудняват при определяне това кои лица попадат в кръга от наследниците, които наследяват починалият им роднина, дали те попадат в този кръг  и съответно какъв е делът от имуществото, който наследяват, затова това е и първото нещо, което екипът ни ще Ви разясни, когато ни потърсите за помощ.

Приемане на наследство по опис и отказ от наследство

Адвокатска кантора Давидкова и Китанова ще Ви помогне да вземете на най-доброто за Вас решение, а именно дали да приемете директно оставеното Ви в наследство, дали да го приемете по опис или да извършите отказ от наследство. В живота често се оказва, че оставените от наследодателя задължения, значително надхвърлят размера на неговото имущество и предвид това, че в закона са предвидени срокове за извършване на горепосочените правни действия, за Вас е важно да потърсите своевременно компетентен съвет.

наследствено право
наследник

Завещания и завети

По своята същност, завещанието представлява документ съдържащ приживе волята на завещателя, която ще се изпълни след неговата смърт. Завещанието може да бъде универсално, когато завещателя се разпореди с цялото си имущество или завет, когато се завещава само част от притежаваното имущество. Едновременно с това те биват саморъчно завещание и нотариално завещание. За да породи правно действие едно завещание, то трябва да съдържа всички предвидени в закона реквизити, както и да не накърнява запазените части на наследниците по закон. Екипът на кантората може да Ви предостави  не само компетентно правно становище, но и да изготви всички необходими Ви документи, за да сте сигурни, че волята Ви ще бъде изпълнена след смъртта Ви.

Възстановяване на запазена част

Адвокатска кантора Давидкова и Китанова е специализирана и във воденето на дела за възстановяване на запазена част от наследството. Съгласно Закона за наследството, завещателят не може да накърни запазената част на наследниците си по закон със завещателни разпореждания и дарения. Често обаче това се случва, затова и законът е предоставил на наследниците срок, в който да потърсят правата си в съда.

Доброволна и съдебна делба на наследствен имот

Когато наследодателят е оставил след смъртта си няколко наследника, между тях се създава имуществена общност, т.е. всеки от тях става собственик на идеална част от оставените в наследство движими или недвижими вещи. Наследниците могат да прекратят възникналата общност чрез делба на наследеното имущество, посредством която притежаваните идеални части се превръщат в реално имущество. Поделянето на имуществото може да бъде извършено чрез доброволна делба или съдебна делба на съсобствения имот. Богатият ни опит в тази област би Ви бил полезен, за да изберете най-подходящия за Вас ред, за да поделите наследеното.

делба на имот

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Други сфери на дейност