Запазена част от наследство и възстановяване на накърнена запазена част

Често при нас идват клиенти с въпроса как биха могли да се разпоредят с имуществото си така, че след смъртта им техните наследници да не могат да оспорват разпоредителните сделки, които са извършили. В някои от случаите, някаква причина те искат изцяло да изключат наследниците си от възможността да получат имуществото им или част от имуществото им. Същевременно в знак на благодарност, искат да оставят по-голямата част или цялото си имущество само на някого от наследниците или дори на лице или лица, които не са техни наследници. Въпросите, които възникват в такива случаи, са основно за това какъв вид сделка да изберат, за да бъдат изпълнени намеренията им: дали продажба, дали дарение, дали прехвърляне срещу издръжка и гледане, дали завещание. В тази връзка ние съветваме, когато сделките са между родители и деца, да бъде съобразена действителната им воля и тя да бъде водещата при избора на вида на сделката, като се държи сметка за намеренията на страните и за възможните бъдещи последствия. Едно от тези бъдещи последствия е възможността на наследниците със запазена част от наследството да претендират тази част, ако е накърнена, да бъде възстановена. Във връзка с тази възможност възникват редица въпроси, отговорите, на които ще намерите по-надолу в статията.

Какво е запазена част от наследството?

По повод на този въпрос обикновено възниква друг, а именно: как така „запазена част“, след като в закона за наследството изрично е посочено, че всеки може да се разпорежда чрез завещание с цялото си имущество?

Действително точно това пише в закона и съгласно това правило изглежда, че всеки има право без ограничения и както намери за добре, да се разпореди приживе с имуществото, което оставя като наследство. Това обаче, не е точно така, защото в същия този закон е записано също, че “завещателните разпореждания във всички случаи не могат да накърняват запазената част на наследниците”. Това означава, че всеки човек може приживе чрез завещание или чрез дарение да се разпореди за това кой и колко да получи от неговото имущество – пари, имоти, коли, земи и от всички останали вещи. Същевременно обаче, законът ограничава това право и възможност, като разпорежда, че не може да се завещава или дарява такава част от имуществото, която същият този закон е определил като запазена за определен кръг от наследници – низходящи (деца, внуци, правнуци и т.н.), родители и съпруг. Ето защо, запазената част от наследството е тази част от имуществото на наследодателя, която законът запазва за определен кръг наследници в определен размер, с която част наследодателят не може да се разпорежда по безвъзмезден начин, т. е. чрез завещание или дарение. Наследодателят обаче, има право и без ограничения, приживе да се разпорежда по възмезден начин със своите имоти, т. е. чрез покупко-продажба, чрез договор за прехвърляне на собственост срещу издръжка и гледане, замяна. При тези разпореждания, не се накърнява запазената част на наследниците, които имат право на такава, защото срещу правото на собственост, което прехвърля, наследодателя получава нещо равностойно в замяна – обикновено парична сума, което остава в наследствената маса. За това наследниците със запазена част-деца, съпруг, родители не могат да атакуват такива възмездни сделки, освен в случаите, когато с възмездна сделка се прикрива безвъзмездна – например  с продажба се прикрива дарение. Все пак, наследодателят има право да се разпорежда с част от имуществото си и по безвъзмезден начин. Тази част от имуществото му се нарича разполагаема част.

Какво е разполагаема част от наследството?

Частта от наследството, която е вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя, с която той може да се разпорежда както на мери за добре, приживе или за след смъртта си – било то чрез дарение или пък чрез завещание. Размерът на разполагаемата част зависи от размера на запазената част. Хипотезите могат да бъдат много и различни, в зависимост от това колко деца има наследодателят, дали има съпруг, дали има родители и т.н.

Кой има право на запазена част, в какъв размер и при какви хипотези?

Право на запазена част от наследството имат само изрично посочените в закона наследници и това са най-близките наследници по закон, т.е. това са членовете на семейство на наследодателя – неговите низходящи – деца, внуци, правнуци и т.н., родители и съпруг. Хипотезите за размера на запазената част са няколко и са изрично посочени в закона. Разпределени са на групи в зависимост от вида и броя на правоимащите наследници.

Кой може да иска и как може да се иска възстановяване на запазена част?

Когато наследодателят, със завещателни разпореждания или дарения, е накърнил запазена част от наследството, законът позволява на наследниците по закон, които имат право на запазена част, призовани са към наследяване и са приели наследството, да искат намаляване на извършените от наследодателя завещателни разпореждания или дарения до размера, който е необходим за възстановяване на запазената им част. Обръщаме внимание, че не всички наследници по закон са призовани към наследяване, затова и не всички имат право да претендират възстановяване на запазена част. Съветваме Ви да потърсите компетентен съвет, за да сте сигурни дали във Вашия случай имате право да претендирате възстановяване на запазена част или не.

Правото да се иска възстановяване на запазена част може да бъде упражнено по съдебен ред, чрез иск или чрез възражение във висящ процес. Искът може да бъде предявен самостоятелно или в дело за делба на наследство. Това право е наследимо и може да бъде упражнено и от наследниците на този, чиято запазена част е накърнена.

Право на това искане имат и наследниците по заместване, т.е., когато този, който има право на запазена част е починал преди своя наследодател или е недостоен да наследява, се замества от своите низходящи.

Право да предявят искане за възстановяване на запазена част имат и кредиторите на наследника с право на запазена част, когато той не предприема необходимите действия, за да го упражни. Това право кредиторите могат да упражнят вместо наследника със право на запазена част, когато не могат да удовлетворят вземанията си от неговото лично имущество

Възстановяването може да се извърши и чрез доброволно уреждане на отношенията между облагодетелствания от завещание и/или дарение и наследниците със запазена част, при взаимни отстъпки.

Наследник със запазена част, който е направил отказ от наследство не може да иска възстановяване на запазена част.

Правото да се иска намаляване на завещание и на дарение е лично право. Поради това, намаляването се допуска само по отношение на този, който е направил надлежно искане, като от него не могат да се ползват наследници, които не са поискали намаление на завещание или дарение.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Как се извършва възстановяването на накърнена запазена част?

Когато съдът установи, какъв е размерът на запазената част и на разполагаемата част от наследството, както и какъв е размерът на превишаването на разполагаемата част, той постановява възстановяване на запазена част, което се извършва като бъдат намалени извършените завещания и дарения. Редът по който се извършва намалението е определен в закона. Правилото е, че когато са извършени завещания и дарения, първо се намаляват завещанията и след като те се изчерпят, тогава се намаляват даренията, като се започва от последно извършените към първите.

От кого може да се иска възстановяване на запазената част?

Възстановяване на запазена част може да се иска от този, който е облагодетелстван със завещаелни разпореждания и ли с дарение, тогава, когато е получил повече от това, което се съдържа в разполагаемата част от наследството. Това облагодетелствано лице може да бъде друг наследник или лице, което не е наследник. Тази разлика е от значение и законът я подчертава, като поставя различни условия в двете хипотези. Ето защо е ВАЖНО да знаете, че когато искането за възстановяване на запазена част се отправя срещу облагодетелствано лице, което не е наследник, законът изисква като условие за възстановяването, наследникът със запазената част да е приел наследството по опис. Приемането на наследството по опис трябва да бъде заявено в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито. Необходимо е да знаете, че това правило не се прилага, когато облагодетелстваното лице, което не е наследник по закон е получило универсално завещание (завещано му е цялото движимо и недвижимо имущество или дробна част от него). Това е така, защото в този случай това лице придобива качеството наследник и наследниците, чиято запазена част е накърнена, могат да искат от него възстановяване й и без да са приели наследството по опис.

Възстановяването има действие не само по отношение на облагодетелстваните лица, но и спрямо третите лица, които са придобили имуществото получено от облагодетелствания, срещу когото е постановено намаляване на завещание или дарение. Това означава, че когато облагодетелстваното от завещанието или дарението лице е продало полученото на трето лице, наследникът с възстановената част, при определени в закона условия, може да предяви иск против третото лице купувач за отмяна на отчужденията.

ВАЖНО е да знаете, че в различни хипотези и в определени в закона условия, от облагодетелствания може да се искат и плодовете (рента, наем и др.) от получените имоти.

В какъв срок може да се иска възстановяване на запазена част?

В закона е определен срок за предявяване на иск за намаляване на завещанията и даренията и възстановяване на запазена част. Този срок е 5 години, като за намаляване на даренията започва да тече от откриване на наследството (смъртта на наследодателя), а за завещанията – от момента, в който облагодетелстваното лице упражни своите права по завещанието, т.е. от момента, в който завещанието бъде обявено по предвидения в закона ред. Тази статия излага накратко нормативно предвидените правила и възможности, с които разполагат наследниците със запазена част от наследството, когато тя е накърнена с извършени от наследодателя безвъзмездни сделки. Предвид особеностите и различните хипотези, в които засегнатите наследници могат да упражнят правата си и предвид последиците, които могат да настъпят от упражняването им или от ненавременното и ненадлежното им упражняване, Ви съветваме, когато сте изправени пред такъв казус, независимо дали сте наследник с накърнена запазена част или срещу Вас има предявена претенция за възстановяване на запазена част, да потърси услугите на адвокат по наследствено право, за да бъдете сигурни, че Вашите права и законни интереси ще бъдат защитени.