Съдебните дела и сроковете по време на извънредното положение

На 13.03.2020 г. в България беше обявено извънредно положение, заради пандемията от коронавирус /COVID-19/, а много скоро след това беше приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Телевизиите постоянно ни заливат с информация относно мерките, които се предприемат и отлагането на различни срокове. Но работят ли съдилищата? При какви мерки работят? Какво се случва със заведените дела, можете ли да заведете дело и ако да какво? Какви срокове текат по време на извънредното положение? Има толкова много въпроси, а обобщена информация за тях липсва. Всекидневно получаваме обаждания и запитвания от притеснени клиенти, които нямат яснота какво се случва с техните проблеми и дела. Ето защо, адвокатите от екипа на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” се заехме да отговорим на тези въпроси и да дадем, колкото може повече разяснения по възникналите въпроси и притеснения в тази връзка.

Какво се случва със заведените вече съдебни дела по време на обявеното извънредно положение?

Във връзка с обявеното извънредното положение свързано с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и Решение по протокол № 9 от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15.03.2020 г., всички граждански дела, които са насрочени за разглеждане в периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г., се отлагат, като се отсрочват за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година /предвидена в периода 15 юли – 1 септември/, с изключение на:

  • Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
  • Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
  • Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
  • Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
  • Делата за обезпечаване на доказателства.

За този период също така са отложени и наказателни, търговски и административни дела, от които също има изключения, които са изрично посочени в Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 15.03.2020 г.

Може ли да се прави справка и/или да се подават и да се получават документи от деловодството на съда по висящо дело?

Едновременно с отлагане на насрочените дела, за периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение в Р. България, в съдилищата са приети и действат нови правила за организацията на работа, които са определени със Заповед на председателите на съответните съдилища. Тези правила обикновено включват режима на достъп на граждани и адвокати до сградата на съответния съд, начина на подаване и на получаване на документи по висящи дела, във връзка със завеждането и воденето на делата, които могат да бъдат гледани, включително и изисквания към страните и участниците по тези дела, задължително да носят маска или други предпазни средства, покриващи носа и устата, ръкавици и при необходимост дори очила. В общия случай, мерките предвиждат подаването на всякакъв вид документи до съдилищата да се извършва по пощата или по електронен път, а справките по дела да се извършват САМО по телефоните, които всеки съд обявява на страницата на своя сайт или по електронен път на обявените на съответния сайт електронни адреси.

Мога ли да заведа дело в периода на извънредното положение?

Могат да се завеждат дела само от вида, изрично посочени в цитираното Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 15.03.2020 г. Извън тези изрично изброени видове дела, не могат да се завеждат други, поради което, дори и да се подадат документи за завеждане на дело, което не попада сред изключенията, въз основа на тези документи няма да бъдат образувани дела в периода на извънредното положение.

Какво се случва, ако делото Ви е обявено за решаване в едномесечен срок и този срок съвпада с периода на извънредното положение?

В периода на извънредното положение съдиите, ще работят дистанционно по обявените за решаване дела, съобразно вътрешна организация, създадена за това от административните ръководители на съответния съд, като изготвените съдебни актове – Решения и/или Определения, ще се предават и резултатите по тях ще се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. Няма да бъдат връчвани вече постановените съдебни актове, които до началото на извънредното положение не са били връчени, тъй като за периода на обявеното извънредно положение се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата, обявени в списъка, утвърден от съдийската колегия на ВСС, които ще продължат да се гледат. Призоването на страните се извършва изключително по телефон или електронна поща.

Кои са процесуалните срокове, които спират да текат?

На първо място, сроковете, които спират да текат съгласно цитирания Закон, са разделени в две групи. Едната група срокове, са тези, които спират да текат считано от датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение. В тази група се включват всички процесуални срокове по висящите съдебни производства, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда. Като пример за срокове, които спират да текат, могат да се посочат тези, предвидени в процесуалните закони за обжалване на постановени съдебни актове – Решения, Определения, т.е. сроковете за подаване на въззивна и касационна жалба срещу решенията на първоинстанционните и въззивните съдилища, сроковете за частна жалба срещу съответните обжалваеми определения, сроковете за подаване на молба за изменение и/или допълване на решение в частта за разноските, сроковете за обжалване на актове и действията на съдебните изпълнители, сроковете за подаване на отговор на искова молба, подаването на насрещни искове и др. Като обобщение може да се каже, че страните по посочените производства са освободени от задължението за извършване на процесуални действия, считано от датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г. до неговата отмяна.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Кои са давностните срокове, които спират да текат?

Съгласно чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, считано от датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г. до отмяната му, спират да текат „давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;“. Като пример за такива срокове, които влизат в тази група са давностните срокове предвидени в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, с изтичането на които се погасяват различните видове вземания, като например парични вземанията по различни видове договори, вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания, каквито например са плащанията за потребление на ток и вода, с уговорката, че давностният срок, с изтичането на който се погасяват тези вземания по Закона за задълженията и договорите, е нещо различно от предвиденото със закона удължаване на сроковете за заплащане на сметките за това потребление в периода на извънредното положение.

Отделно от давностните срокове по ЗЗД, намираме че в тази група срокове, следва да се считат включени и придобивните давностни срокове по Закона за собствеността, тъй като последицата от изтичането на тези придобивни давностни срокове е не само придобиването правото на собственост върху определена вещ, от лицето което се позовава на придобивна давност, но и възникването на задължение за всички останали лица да се съобразяват с придобитото право на собственост и съответно, възможността то да бъде противопосатвено на всеки, който го оспорва. Предвид обаче, че оспорването/установяването на правото на собственост върху недвижим имот е допустимо да бъде осъществено само по съдебен ред и предвид, че за периода на извънредното положение, по входираните в съдилищата книжа не се образуват съдебни дела, то считаме че правата на тези лица, които имат основание и биха могли да заведат дело за оспорване/установяване на право на собственост върху недвижим имот, с което да прекъснат давността, биха били нарушени, ако изтекла в този период придобивна давност може да им бъде противопоставена. Ето защо, намираме че и придобивните давностни срокове уредени в Закона за собствеността, следва да се считат включени в обхвата на сроковете посочени в чл. 3, ат. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На основание чл. 3, т. 2 от цитирания Закон спират да текат спират и сроковете за обжалване на административните актове, ако от влизането им в сила произтичат неблагоприятни последици за частноправни субекти. Целта на това законодателно решение е да бъдат охранени правата и законните интереси на частноправните субекти, които поради предприетите извънредни мерки за борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) във всички сфери на обществения живот, не могат ефективно да упражняват и защитават правата и законните си интереси.

На основание чл. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, какъвто е например  предвидения в чл. 61 от ЗН срок за приемане на наследството по опис и др. Удължава се с един месец от отмяната на извънредното положение и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение. В отделна разпоредба от същия закон е предвидено, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Какво се случва с образувните изпълнителни дела за принудително събиране на парични вземания?

С разпоредбата на чл. 5 от Закона се предвижда до отмяната на извънредното положение, да бъдат спрени всички обявени от държавните и от частните съдебни изпълнители публични продани и въводи във владение, които след отмяна на извънредното положение ще се насрочват наново, без за това да се дължат нови такси и разноски. Няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, нито запори върху трудови възнаграждения и пенсии, нито обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица. Като изключение, за което тези мерки не важат са превидени изпълнителните дела, образувани за събиране на вземания за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Тази статия излага накратко и в определена част нормативно предвидените мерки по отношение на някои от сроковете, които касаят висящи дела, както и дела, които предстои да бъдат образувани или за образуването, на които вече са подадени съответните документи, които не са били администрирани от съда до обявяане на извънредното положение на 13 март 2020 г. Предвид особеностите и различните хипотези, за всеки отделен случай, Ви съветваме, да потърси услугите на адвокат, за да бъдете сигурни, че Вашите права и законни интереси ще бъдат защитени. Можете да се свържете с нас на посочените в сайта телефони или да зададете Вашите въпроси във формата за безплатни въпроси, поместена на сайта на кантората.