Сделки с недвижими имоти

Сделките, чрез които се придобива правото на собственост върху недвижим имот са покупко-продажба, замяна, дарение, договор за прехвърляне правото на собственост срещу издръжка и гледане и др. Независимо каква е сделката, за да има тя прехвърлително действие, т. е за да се прехвърли правото на собственост, е необходимо праводателят, т. е. този който ще прехвърля правото на собственост, да го притежава и да е собственик на имота, защото никой не може да прехвърля, това което не притежава. Ако това не е така, сделката няма да има прехвърлително действие, т. е. правото на собственост няма да е прехвърлено, и купувачът няма как да стане собственик, поради което сделката може да бъде развалена, което се извършва само по съдебен ред.
Възможно е също така, върху имота да има тежести: например трети лица да притежават ограничени вещни права върху имота, като например правото на ползване или правото на строеж, или имотът да е ипотекиран в полза на кредиторите на собственика, или върху имота да има наложени възбрани от съд или от съдебен изпълнител. Ето защо, винаги когато Ви предстои сключване на сделка във връзка с придобиването на правото на собственост или на други вещни права върху недвижими имоти, е изключително важно да бъдете консултирани и подпомогнати от добър адвокат по вещно право. В такива случаи можете да ни се доверите и ние ще бъдем Вашият надежден партньор.
Във връзка с придобиването и продажбата на недвижими имоти, екипът на Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” предоставя на своите клиенти следните юридически услуги:

  • Съдействаме за бързо и лесно снабдяване с всички необходими за сделката документи;
    Извършваме цялостно проучване и правен анализ на правото на собственост и статута на имота, включително извършваме справки за наличието на тежести върху имота – ипотеки, учредено право на ползване, вписани дългосрочни договори за наем, възлагане на жилище със съдебно решение на съпруг, до навършване на 18 години, наложени възбрани от съд и/или съдебен изпълнител и други;
  • Изготвяме предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот. Тъй като обаче, този договор не прехвърля права, всяка от страните по него, в случай че е изпълнила поетите задълженията, може да поиска от съда да обяви предварителния договор за окончателен. В такъв случай прехвърлянето на правото настъпва по силата на съдебното решение. В тази връзка осъществяваме процесуално представителство и защита по дела за обявяване на предварителния договор за окончателен от съда.
  • Консултираме, подпомагаме и представляваме нашите клиенти при подготовка и изповядване на окончателните нотариални сделки, включително покупко-продажба, замяна, дарение на недвижим имот, учредяване право на строеж, учредяване на вещно право на ползване, учредяване на сервитутни права и др.;
  • Консултираме и оказваме съдействие при деклариране и предеклариране на имота в Дирекция „Местни данъци” към Общината.
сделки с недвижими имоти

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Сфери на дейност