Прекратяване на съсобственост. Делба

Ако притежавате в съсобственост една или повече движими вещи или недвижими имоти, е необходимо да знаете, че съсобствеността може да бъде прекратена чрез делба на общата вещ, чрез прехвърляне на идеални части между съсобствениците, чрез прехвърляне на правото на собственост от всички съсобственици на трето лице,  чрез отказ на дял от съсобствеността или чрез отказ от правото на собственост от страна на всички съсобственици, както и чрез отчуждаване на имота в полза на държавата.

Всеки съсобственик, независимо дали е физическо или юридическо лице, държавата или общината, по всяко време, независимо как е възникнала съсобствеността, нито какъв е размерът на дела му в съсобствеността и въпреки противна уговорка, може да иска делба на общата вещ. Могат да се делят както движими, така и недвижими вещи. Съсобствениците не могат да се противопоставят на извършването на делбата.

Вие можете да извършите делба на съсобствени/наследствени недвижими имоти, както и на съсобствени движими вещи по два начина.Чрез Доброволна делба, която се извършва извънсъдебно, по съгласие между съсобствениците, с договор в писмена форма и с нотариална заверка на подписите, който се вписва в Служба по вписванията.

съсобсъвеност
делба

Ако не се постигне съгласие за доброволна делба съсобствеността се прекратява чрез Съдебна делба, която се извършва по съдебен ред, по искова молба на някой от съсобствениците.

Съдебната делба може да приключи с разделителен протокол или с теглене на жребие, с които конкретни обекти се предоставят в изключителна собственост на съответния съделител съобразно определените дялове. Може да приключи със спогодба, която представлява договор утвърден от съда, с който страните чрез взаимни отстъпки слагат край на споровете по повод на общите вещи, слагат край на съсобствеността и на образуваното дело за делба. Ако не се постигне спогодба между страните и вещите не са реално поделяеми, за да се прекрати съсобствеността, те се изнасят на публична продан и получената сума се разпределя между съделителите, съобразно техните дялове в съсобствеността.

Независимо от начина, по който желаете да прекратите съсобствеността, дали чрез прехвърляне на дела на друг съсобственик, дали чрез отказ на дял от съсобствеността или чрез доброволна или съдебна делба, Вие можете да се доверите на екипа на нашата кантора, защото ние ще положим максимална грижа и професионализъм, за да защитим Вашите права и интереси. Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” Ви предоставя цялостно правно обслужване, което включва:

  • Консултиране относно всички съществуващи и възможни начини за прекратяване на съсосбствеността, подпомагане при избора на най-подходящия за вас в конкретния случай, изготвяне и съдействие за снабдяване с всички необходими документи и експертизи за извършване на договор за Доброволна делба, включително съдействие и представителство пред нотариус;
  • Консултиране, съдействие, защита и представителство при водене на преговори и/или медиация за постигане на съгласие за извършване на Доброволна делба, като и за уреждане на сметки свързани с управлението и ползването на съсобствената вещ;
  • Консултиране, правна защита и съдействие, включително и процесуално представителство пред съда в случаите на прекратяване съсобствеността чрез съдебна делба на съсобствените вещи, където могат да се оспорват завещания, да искане определяне и възстановяване на запазена част от наследство, да се оспорване произход, да се предявяват претенции по сметки за извършени подобрения, за обезщетения за лишаване от ползването, за събрани доходи, за платени задължения, да се иска възлагане на неподеляем имот и др.
прекратяване на съсобственост

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Сфери на дейност