Владение. Придобиване по давност

Владение, права и защита на владелеца и на владението

Владението е упражняването на фактическа власт върху една вещ, с ясно и категорично изразено намерение, тя да се държи като своя. Законът разделя владението на добросъвестно и недобросъвестно и съответно предвижда различни права и правни последици в единия и в другия случай, и гарантира защита на владението във всички случаи.

За защита на Вашите права във връзка с упражняване на добросъвестно или недобросъвестно владение върху недвижим имот, когато е необходимо съдействие и процесуално представителство от добър адвокат по вещно право във Варна, независимо дали клиента е ищец или ответник по делото, Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” предоставя следните правни услуги:

  • Консултиране, съдействие и процесуално представителство по спорове за вземания на добросъвестния и недобросъвестния владелец за направените подобрения и сторените разноски необходими за запазване на вещта, както и във връзка с упражняването на правото на добивите до предявяване на иска за връщане на веща, правото на задържане до заплащане разноските от подобренията;
  • Консултиране, съдействие и процесуално представителство по искове за защита на владението, когато то е нарушено и когато е отнето.

Придобиване по давност

Когато едно лице не може да стане собственик по силата на правна сделка, но през определен период от време фактически упражнява правата върху една вещ, които има всеки собственик, т.е. владее вещта като своя, полага грижи за запазването и подобряването й, тогава Законът предоставя възможност за придобиване на собственост върху вещта по давност. Могат да се придобиват по давност, както движими, така и недвижими вещи, както и идеални части от вещни права, като придобивната давност за движими и недвижими вещи е различна.

Правото на собственост върху недвижим имот се придобива с кратка петгодишна давност при добросъвестно владение и десетгодишна давност при недобросъвестно владение. Правото на собственост върху движима вещ се придобива с петгодишна давност.

Във връзка с придобиването на собственост на основание давностно владение, Адвокатска кантора „Давидкова & Китанова” предлага:

  • Консултиране, съдействие и правна защита, включително процесуално представителство, както на ищеца, така и на ответника по дела, в които се противопоставя или се установява придобиването по давност на собственост върху недвижим имот.
  • Консултиране, изготвяне и снабдяване с документи, съдействие и представителство пред Нотариус за снабдяване с нотариален акт за собственост по реда на обстоятелствената проверка.
дял от съсобствен имот

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Сфери на дейност