Брачен договор

Често клиентите се обръщат към нас, с искане да изготвим техния Предбрачен договор. Използваният от законодателя правен термин е „Брачен договор”, предвид факта, че същият може да бъде сключен и по време на брака. Институтът на Брачния договор е уреден за първи път в действащия и към настоящия момент Семеен кодекс, приет през 2009г.

Сключване

Брачният договор може да бъде сключен преди и по време на брака. В случаите когато договорът се сключва преди брака, той поражда действие от датата на която подписалите го лица сключат валиден граждански брак, съгласно българското законодателство. Разбира се бракът трябва да бъде сключен между договарящите се страни. Когато Брачният договор се сключва по време на брака, той поражда действие от момента за сключването му или на посочената в него дата.

Брачният договор е формален договор. Същият следва да бъде сключен в писмена форма, да бъде подписан лично от страните (не чрез пълномощник), както и да съдържа нотариална заверка на съдържанието и подписите на съпрузите.

Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът и подлежи на вписване в съответния Имотен регистър към Агенцията по вписванията. Когато с договора съпрузите се разпореждат с няколко имота, които се намират в районите на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на съпрузите, а сключеният договор подлежи на вписване във всеки един от Имотните регистри по местонахождение на имотите. Вписването се извършва служебно от нотариуса. В случаите, когато договорът се сключва преди брака, нотариусът вписва последния едва след като съпрузите представят Удостоверение за сключен граждански брак, тъй като законът изисква сключването на Брачен договор да се отбележи в акта за сключване на граждански брак и в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията (Регистърът е публичен и всеки, срещу сумата от 10 лв., може да се снабди с Удостоверение за имуществените отношения на съпрузите, независимо къде е сключен гражданския брак и от кои лица).

Съдържание на Брачния договор

С Брачния договор, страните могат да уредят единствено имуществените си отношения. С него не могат да се уреждат отношения от личен или битов характер. На първо място, съпрузите могат да определят какъв да бъда законовият режим след сключване на договорa. Вариантите са два:

  • Законов режим на общност (СИО), при който  вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити.
  • Законов режим на разделност, при който правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.

В случай, че страните не са избрали изрично режим, законът приема, че приложимият режим е на общност.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Освен режим, с Брачния договор съпрузите могат да уредят и следните имуществени отношения ( чл. 38 ал. 1 от СК) :

  • правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака – Съпрузите могат да изберат дали то да бъде семейна имуществена общност (при избор на законов режим на общност) или да бъде лично притежание на придобилия го съпруг (при избор на законов режим на разделност).
  • правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака – Страните могат да се споразумеят, притежаваното от всеки от тях имущество преди брака да си остане тяхна лична собственост или част/цялото личното имущество на единия съпруг да бъде прехвърлено като лична собственост на другия съпруг. Съгласно Семейния кодекс, не се допуска уговорка предбрачното имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност.
  • начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище – Договарящите се могат да решат, че управлението на имуществото придобито по време брака – в режим на СИО, може да бъде извършвано само от единия съпруг или пък семейното жилище да остане в собственост на съпруга, на когото са присъдени родителските права, след прекратяване на брака и др.
  • участието на страните в разходите и задълженията – Съпрузите могат да определят предварително как всеки от тях ще участва процентно в семейните разходи или как да бъде разпределено погасяването на семейните задължения. Обръщаме внимание, че при сключването на Договор за банков кредит, подобна уговорка за разпределение на задълженията не може да се противопостави на банката кредитор и на сключения с нея договор.
  • основни последици при развод – С Брачния договор, страните могат предварително да се споразумеят относно основните последиците при развод  – упражняването на родителските права върху непълнолетните деца след развода, режимът на лични отношения с другия родител и децата, кой ще ползва семейното жилище след прекратяване на брака, фамилното име на съпругата след прекратяване на брака и т.н.
  • издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
  • издръжката на децата от брака – Въпреки свободата на договаряне, страните не могат да се споразумеят издръжката, която следва да се заплаща на непълнолетните деца, да бъде под минимално определената за страната (1/4 от минималната работна заплата към датата на развода) или само за някое от непълнолетните деца. Съпрузите не могат да се договорят, че съпругът, който няма да упражнява родителските права няма да заплаща издръжка на непълнолетните си деца. Страните могат да договорят и заплащането на издръжка, която да се дължи след навършването на пълнолетие на детето и в случай, че то е продължило образованието си във висше учебно заведение или до завършване средното си образование.

Изменение, прекратяване и разваляне на Брачния договор

Изменението на този вид до договор може да бъде извършено единствено при наличие на взаимно съгласие между страните и в предписаната от закона форма, а именно с нотариална заверка на съдържанието и подписите на съпрузите.

Като всеки договор, Брачният договор може да бъде прекратен по всяко време, по взаимно съгласие на страните. В този случай може да бъде сключен нов договор или да бъде избран нов режим. В случай, че изрично не бъде посочен режим, законът приема, че съпрузите са избрали режим на общност.

Брачният договор може да бъде прекратен и по съдебен ред, с иск на единия съпруг, при наличие на съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството.

Този специфичен вид договор се прекратява с прекратяването на брака, като в него могат да бъдат включени клаузи, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след развода.

Брачният договор може да бъде развален единствено по съдебен ред, при наличие на виновно неизпълнение на задълженията на едната страна. Законът предвижда, че развалянето може да бъде и частично и има действие  само за в бъдеще.

Сключването на Брачен договор е най-евтиният, бърз и лесен начин съпрузите да уредят имуществените си отношения преди развода. Съветваме всеки, който е решил да сключи такъв договор с бъдещата или настоящата си половинка, да потърси професионален съвет. Консултирайте се с адвокат, за да избегнете недействителност на някоя от клаузите му или дори на целия Брачен договор.